LÕPETAJATELE

                   

Bakalaureuse- ja magistritööde koostamine ja kaitsmine Tehnikainstituudis

Juhinduda tuleb üleülikoolilisest korrast, mis on sätestatud kahe dokumendiga.

 1. Akadeemilisi kraade antakse vastavalt ülikooli nõukogu 29. mai 2014.a. määrusele nr 1‑5/9 , muudetud 30. novembri 2017 määrusega nr 1-5/12: Bakalaureuse- ja magistrikraadi ning rakenduskõrgharidusõppe diplomi andmise tingimused ja kord.
 2. Lõputöö tehnilise vormistuse nõuded on kehtestatud rektori 14.12.2017. a. käskkirjaga nr 1-8/45: Lõputöö vormistamise nõuded. Tartu 2017

Tehnikainstituudis on kokku lepitud alljärgnevad täpsustused.

 1. Töö koostamise ja kaitsmise käiku ohjab õppetool:
       1.1. ergonoomika erialal – biomajandusteholoogiate õppetool;
       1.2. energiakasutuse erialal – energiakasutuse õppetool;
       1.3. tootmistehnika erialal – biomajandustehnoloogiate õppetool.
 2. Vajadusel kehtestab õppetool töö täpsema arenduskäigu (vahearuanded, eelkaitsmine jms.) ning avalikustab selle instituudi kodulehel.
 3. Üliõpilane täidab töö koostamiseks vormikohase avalduse ning esitab selle õppetooli.
 4. Tööde teemad, juhendajad ja retsensendid kinnitab õppetooli ettepanekul õppedirektor oma korraldusega.
 5. Valmis töö esitatakse õppetooli vähemalt kümme tööpäeva enne kaitsmist.
 6. Juhendaja kinnitab töö kaitsmisele lubamist oma allkirjaga töösse köidetud lihtlitsentsil.
 7. Retsensendile esitab töö õppetool vähemalt seitse tööpäeva enne kaitsmist.
 8. Retsensent esitab retsensiooni kas paberkandjal või elektrooniliselt, digitaalselt allkirjastatuna õppetooli.
 9. Õppetool võimaldab kaitsmiskomisjoni liikmetel enne kaitsmist töödega tutvuda.
 10. Retsensioon ja töö üks eksemplar, paberkandjal köidetult, esitatakse kaitsmiskomisjoni sekretärile hiljemalt vastava istungi alguseks.
 11. Magistritöös sisalduva probleemi või selle osa lahendust peab olema magistrandi poolt käsitletud teaduskonverentsil suulises ettekandes.

Täpsustav informatsioon õppetoolide kodulehtedel:

          Tootmistehnika (bakalaureuseõpe, magistriõpe)

          Energiakasutus (bakalaureuseõpe, magistriõpe)

         Ergonoomika  (bakalaureuseõpe, magistriõpe)