LÕPETAJATELE

EESTI MAAÜLIKOOLI TEHNIKAINSTITUUDI ja TEHNIKAKOLLEDŽI

augustikuu kaitsmine toimub 27. augustil 2020 Tehnikamajas

Sügisene kaitsmine toimub vastu tulles üliõpilaste soovile ning on mõeldud käsiloleva töö lõpetamiseks, mitte uue alustamiseks.

Lõputöö koostamine langeb osaliselt puhkuste ajale, seetõttu on väga oluline üliõpilase aktiivsus ja paindlik ning kannatlik suhtlus juhendajaga.

Juhinduda tuleb ülikoolis lõputööde koostamisele ja kaitsmisele kehtestatud üldisest korrast ning Tehnikainstituudis kokku lepitud täpsustustest.

 

Bakalaureuse- ja magistritööde koostamine ja kaitsmine Tehnikainstituudis

Juhinduda tuleb üleülikoolilisest korrast, mis on sätestatud kahe dokumendiga.

 1. Akadeemilisi kraade antakse vastavalt Eesti Maaülikooli senati 27.02.2020 määrusega nr 1‑28/4: Bakalaureuse- ja magistrikraadi andmise tingimused ja kord.
 2. Lõputöö tehnilise vormistuse nõuded on kehtestatud rektori 14.12.2017. a. käskkirjaga nr 1-8/45: Lõputöö vormistamise nõuded. Tartu 2017

Tehnikainstituudis on kokku lepitud alljärgnevad täpsustused.

 1. Töö koostamise ja kaitsmise käiku ohjab õppetool:
       1.1. ergonoomika erialal – biomajandusteholoogiate õppetool;
       1.2. energiakasutuse erialal – energiakasutuse õppetool;
       1.3. tootmistehnika erialal – biomajandustehnoloogiate õppetool.
 2. Vajadusel kehtestab õppetool töö täpsema arenduskäigu (vahearuanded, eelkaitsmine jms.) ning avalikustab selle instituudi kodulehel.
 3. Üliõpilane täidab töö koostamiseks vormikohase avalduse ning esitab selle õppetooli.
 4. Tööde teemad, juhendajad ja retsensendid kinnitab õppetooli ettepanekul õppedirektor oma korraldusega.
 5. Valmis töö esitatakse õppetooli vähemalt kümme tööpäeva enne kaitsmist.
 6. Juhendaja kinnitab töö kaitsmisele lubamist oma allkirjaga töösse köidetud lihtlitsentsil.
 7. Retsensendile esitab töö õppetool vähemalt seitse tööpäeva enne kaitsmist.
 8. Retsensent esitab retsensiooni elektrooniliselt, digitaalselt allkirjastatuna õppetooli.
 9. Õppetool võimaldab kaitsmiskomisjoni liikmetel enne kaitsmist töödega tutvuda.
 10. Magistritöös sisalduva probleemi või selle osa lahendust peab olema magistrandi poolt käsitletud teaduskonverentsil suulises ettekandes.

Täpsustav informatsioon õppetoolide kodulehtedel:

          Tootmistehnika (bakalaureuseõpemagistriõpe)

          Energiakasutus (bakalaureuseõpemagistriõpe)

         Ergonoomika  (bakalaureuseõpemagistriõpe)

Head lõpetajad!
Virtuaalne lõpuaktus toimus 11. juunil kell 12.00.  Vaata siin

Diplomite kättesaamine
              Isiklikult järele tulemisega Tehnikamajast (ruum A216)
                        15.-19. juuni 9.00-12.00, 13.00-16.00

              Posti teel
              Vajalik täita kirjalik allkirjastatud avaldus (avaldus leitav  AVALDUS ja  VOLIKIRI) ja saata heli.maesepp@emu.ee