LÕPETAJATELE

                   

EESTI MAAÜLIKOOLI TEHNIKAINSTITUUDI ja TARTU TEHNIKAKOLLEDŽI

augustikuu kaitsmine toimub 27. augustil 2019 kell 10.15 Tehnikamajas

 

Sügisene kaitsmine toimub vastu tulles üliõpilaste soovile ning on mõeldud käsiloleva töö lõpetamiseks, mitte uue alustamiseks.

Lõputöö koostamine langeb osaliselt puhkuste ajale, seetõttu on väga oluline üliõpilase aktiivsus ja paindlik ning kannatlik suhtlus juhendajaga.

Juhinduda tuleb ülikoolis lõputööde koostamisele ja kaitsmisele kehtestatud üldisest korrast (vt! allpool) ning Tehnikainstituudis kokku lepitud täpsustustest.

 

Augustikaitsmise erisused

 1. Üliõpilane täidab kaitsmisele lubamise avalduse ning esitab selle õppekorraldusspetsialistile hiljemalt 5. juulil.
 2. Selle avalduse täitmine eeldab lõputöö koostamise avalduse olemasolu vastavas õppetoolis.
 3. Valmis töö esitatakse vastavasse õppetooli hiljemalt 17. augustil.
 4. Kaitsmisele lubatud üliõpilaste nimekirja, nende lõputööde pealkirjad, juhendajad ja retsensendid ning komisjonide koosseisud, täpsed kaitsmise ajad ja kohad, kinnitab õppetoolide ettepanekul õppedirektor oma korraldusega 21. augustil.

 

 

 

Bakalaureuse- ja magistritööde koostamine ja kaitsmine Tehnikainstituudis

Juhinduda tuleb üleülikoolilisest korrast, mis on sätestatud kahe dokumendiga.

 1. Akadeemilisi kraade antakse vastavalt ülikooli nõukogu 29. mai 2014.a. määrusele nr 1‑5/9 , muudetud 27. novembri 2014 määrusega nr 22: Bakalaureuse- ja magistrikraadi ning rakenduskõrgharidusõppe diplomi andmise tingimused ja kord.
 2. Lõputöö tehnilise vormistuse nõuded on kehtestatud rektori 14.12.2017. a. käskkirjaga nr 1-8/45: Lõputöö vormistamise nõuded. Tartu 2017

Tehnikainstituudis on kokku lepitud alljärgnevad täpsustused.

 1. Töö koostamise ja kaitsmise käiku ohjab õppetool:
       1.1. ergonoomika erialal – biomajandusteholoogiate õppetool;
       1.2. energiakasutuse erialal – energiakasutuse õppetool;
       1.3. tootmistehnika erialal – biomajandustehnoloogiate õppetool.
 2. Vajadusel kehtestab õppetool töö täpsema arenduskäigu (vahearuanded, eelkaitsmine jms.) ning avalikustab selle instituudi kodulehel.
 3. Üliõpilane täidab töö koostamiseks vormikohase avalduse ning esitab selle õppetooli.
 4. Tööde teemad, juhendajad ja retsensendid kinnitab õppetooli ettepanekul õppedirektor oma korraldusega.
 5. Valmis töö esitatakse õppetooli vähemalt kümme tööpäeva enne kaitsmist.
 6. Juhendaja kinnitab töö kaitsmisele lubamist oma allkirjaga töösse köidetud lihtlitsentsil.
 7. Retsensendile esitab töö õppetool vähemalt seitse tööpäeva enne kaitsmist.
 8. Retsensent esitab retsensiooni kas paberkandjal või elektrooniliselt, digitaalselt allkirjastatuna õppetooli.
 9. Õppetool võimaldab kaitsmiskomisjoni liikmetel enne kaitsmist töödega tutvuda.
 10. Retsensioon ja töö üks eksemplar, paberkandjal köidetult, esitatakse kaitsmiskomisjoni sekretärile hiljemalt vastava istungi alguseks.
 11. Magistritöös sisalduva probleemi lahenduse põhitulemused peavad olema esitletud teaduskonverentsil või teadusseminaril.

Täpsustav informatsioon õppetoolide kodulehtedel:

          Tootmistehnika (bakalaureuseõpe, magistriõpe)

          Energiakasutus (bakalaureuseõpe, magistriõpe)

         Ergonoomika  (bakalaureuseõpe, magistriõpe)