LÕPETAJATELE

 

21.06.2017 lõpuaktuse fotosid saab vaadata pilveserveris aadressil:

http://pilv.emu.ee/Tehnikamaja_aktus_2017/

 

 

Sügisene lõputööde kaitsmine toimub 29. augustil 2017 kell 9.15

 

 

 

 

Videosalvestus lõputööde koostamise alasest seminarist 06.04.2017

 

 

Bakalaureuse- ja magistritööde koostamine ja kaitsmine Tehnikainstituudis

Juhinduda tuleb üleülikoolilisest korrast, mis on sätestatud kahe dokumendiga.

 1. Akadeemilisi kraade antakse vastavalt ülikooli nõukogu 29. mai 2014.a. määrusele nr 1‑5/9 , muudetud 27. novembri 2014 määrusega nr 22: Bakalaureuse- ja magistrikraadi ning rakenduskõrgharidusõppe diplomi andmise tingimused ja kord.
 2. Lõputöö tehnilise vormistuse nõuded on kehtestatud rektori 10.02.2016. a. käskkirjaga nr 1-8/5: Lõputöö vormistamise nõuded. Tartu 2016. 48 lk.

Tehnikainstituudis on kokku lepitud alljärgnevad täpsustused.

 1. Töö koostamise ja kaitsmise käiku ohjab vastav erialaosakond:
       1.1. ergonoomika erialal – farmitehnika ja ergonoomika osakond;
       1.2. energiakasutuse erialal – energeetika osakond;
       1.3. tootmistehnika erialal – põllundus- ja tootmistehnika osakond.
 2. Vajadusel kehtestab erialaosakond töö täpsema arenduskäigu (vahearuanded, eelkaitsmine jms.) ning avalikustab selle instituudi kodulehel.
 3. Üliõpilane täidab töö koostamiseks vormikohase avalduse ning esitab selle erialaosakonda.
 4. Tööde teemad, juhendajad ja retsensendid kinnitab erialaosakondade ettepanekul õppedirektor oma korraldusega.
 5. Valmis töö esitatakse erialaosakonda vähemalt kümme tööpäeva enne kaitsmist.
 6. Juhendaja kinnitab töö kaitsmisele lubamist oma allkirjaga töösse köidetud lihtlitsentsil.
 7. Retsensendile esitab töö erialaosakond vähemalt seitse tööpäeva enne kaitsmist.
 8. Retsensent esitab retsensiooni kas paberkandjal või elektrooniliselt, digitaalselt allkirjastatuna erialaosakonda.
 9. Erialaosakond võimaldab kaitsmiskomisjoni liikmetel enne kaitsmist töödega tutvuda.
 10. Retsensioon ja töö üks eksemplar, paberkandjal köidetult, esitatakse kaitsmiskomisjoni sekretärile hiljemalt vastava istungi alguseks.
 11. Magistritöös sisalduva probleemi lahenduse põhitulemused peavad olema esitletud teaduskonverentsil või teadusseminaril.

Täpsustav informatsioon osakondade kodulehtedel:

          Tootmistehnika

          Energiakasutus

         Ergonoomika