Lõpetajale

Bakalaureuse-ja magistrikraadi ning rakenduskõrgharidusõppe diplomi andmise tingimused ja kord
Lõputööde vormistamise nõuded

 

Tehnika- ja tehnoloogia õppekava tootmistehnika ja ergonoomika üliõpilaste lõputööde koostamise ja kaitsmise ajakava 

august 2020

         Lõputööde teemade, juhendajate, retsensentide kinnitamine

 

 Plagiaadikontroll

 

 vähemalt
10 päeva enne
 kaitsmist

Lõputöö esitamine retsenseerimiseks

Lõputöö autor esitab lõputöö  elektrooniliselt PDF-vormingus, digitaalselt allkirjastatuna nii enda  kui ka juhendaja poolt, eelnevalt plagiaadikontrolli läbinud, biomajandustehnoloogiate õppetooli. Kui lõputöö autoril puudub digitaalse allkirjastamise võimalus, võib erandkorras lõputöö esitada paberkandjal köidetult ja kirjalikult allkirjastatuna. Biomajandustehnoloogiate õppetool esitab vähemalt seitse tööpäeva enne kaitsmist töö retsensendile retsensiooni kirjutamiseks. Retsensent esitab retsensiooni kas paberkandjal või elektrooniliselt hiljemalt kaks tööpäeva enne lõputöö kaitsmist.
Lõputöö autoril on võimalus tutvuda retsensendi kirjaliku arvamusega vähemalt üks tööpäev enne kaitsmist.

 Palun jälgige, et lihtlitsentsile kirjutate väljale lõputöö autor (allkiri) oma nime ja "(allkirjastatud digitaalselt)" ja väljale juhendaja nimi ja allkiri kirjutate juhendaja nime ning samuti  "(allkirjastatud digitaalselt)".

vähemalt
3 päeva enne kaitsmist

 Lõputöö esitamine
 EMÜ
 raamatukokku

 Lõputööde esitamine raamatukokku: tuleb igal lõpetajal
 esitada oma lõputöö elektroonilisel kujul EMÜ raamatukokku.
 Töö tuleb esitada läbi lingi
 http://library.emu.ee/est/infoallikad/digitaalarhiiv_dspace/loputoo_saatmine/?
PDF formaadis eraldi failidena:
     lõputöö kokkuvõte nii eesti kui inglise keeles;
     lõputöö tervikuna;
     vajadusel eraldi jooniste, graafikute vms osa.

vähemalt
üks tööpäev enne  kaitsmist

Lõputöö ja retsensiooni esitamine kaitsmiskomisjoni sekretärile

Bakalaureusetöö esitatakse kaitsmiskomisjoni sekretärile hiljemalt üks tööpäev enne istungit.

Lõpetaja peab oma lõputöö vahele lisama litsentsi, millega üliõpilane annab oma nõusoleku teha lõputöö kättesaadavaks üldsusele

27. august 2020

Bakalaureusetööde kaitsmine

Tuleb teha ettekanne (kuni 15 min), vastata retsensendi, kaitsmiskomisjoni liikmete ja auditooriumi küsimustele