Lõpetajale

 

Tehnika- ja tehnoloogia bakalaureuseõpe lõputööde teemad
Juhendajate uurimissuunad

Kaitsmisele lubatud üliõpilaste nimekirjade, lõputööde pealkirjade, juhendajate ning retsensentide kinnitamine 
 

Avaldus lõputööde koostamiseks
Akadeemiliste kraadide kaitsmise tingimused ja kord
Lõputööde vormistamise nõuded
Lõputööde kaitsmise graafik

Bakalaureuse-ja magistrikraadi ning rakenduskõrgharidusõppe diplomi andmise tingimused ja kord

 

Tehnika- ja tehnoloogia õppekava tootmistehnika ja ergonoomika üliõpilaste lõputööde koostamise ja kaitsmise ajakava 

14.10.2019

Lõputöö teema valik

Lõpetajatel esitada avaldus lõputöö koostamiseks, koos juhendaja allkirjaga  biomajandustehnoloogiate õppetooli

02.12.2019
kell 9.00, r. B136

Lõputöö plaan-graafiku esitamine

Esitada juhendajale lõputöö seletuskirja struktuur, kirjanduse ülevaade, planeeritud lisade loetelu

31.03.2020
kell 9.15
r. A315

Bakalaureusetöö vahearuanne

Üliõpilasel tuleb teha ettekanne (~7 min.) lõputöö käigust

22.04.2020

         Lõputööde pealkirjade, juhendajate, retsensentide kinnitamine

8.05.2020
kell 9.15,
r. B136

Eelkaitsmine

Eelkaitsmisele esitada valmis lõputöö köitmata kujul. Tuleb teha ettekanne (10…15 min) tehtud lõputööst. Viimane tähtaeg töö teema muutmise avalduse esitamiseks (koos juhendaja allkirjaga). Eelkaitsmine on kaitsmisele lubamise eelduseks.

18.05.2020

Kaitsmisele lubatute nimekirja kinnitamine

 

 Plagiaadikontroll

 vähemalt
10 päeva enne
 kaitsmist

Lõputöö esitamine retsenseerimiseks

Köidetud, allkirjastatud (üliõpilase ja juhendaja(te) allkirijad) ja eelnevalt plagiaadikontrolli läbinud lõputöö esitatakse biomajandustehnoloogiate õppetooli. Biomajandustehnoloogiate õppetool esitab vähemalt seitse tööpäeva enne kaitsmist töö retsensendile retsensiooni kirjutamiseks. Retsensent esitab retsensiooni kas paberkandjal või elektrooniliselt hiljemalt kaks tööpäeva enne lõputöö kaitsmist.
Lõputöö autoril on võimalus tutvuda retsensendi kirjaliku arvamusega vähemalt üks tööpäev enne kaitsmist.

vähemalt
3 päeva enne kaitsmist

 Lõputöö esitamine
 EMÜ
 raamatukokku

 Lõputööde esitamine raamatukokku: tuleb igal lõpetajal
 esitada oma lõputöö elektroonilisel kujul EMÜ raamatukokku.
 Töö tuleb esitada läbi lingi
 http://library.emu.ee/oppijale/loputoo-saatmine/
PDF formaadis eraldi failidena:
     lõputöö kokkuvõte nii eesti kui inglise keeles;
     lõputöö tervikuna;
     vajadusel eraldi jooniste, graafikute vms osa.

vähemalt
üks tööpäev enne  kaitsmist

Lõputöö ja retsensiooni esitamine kaitsmiskomisjoni sekretärile (r.A224)

Bakalaureusetöö esitatakse kaitsmiskomisjoni sekretärile hiljemalt üks tööpäev enne istungit.
Töö esitada köidetult ühes eksemplaris ja lisaks tuleb esitada oma lõputöö elektroonilisel kujul kaitsmiskomisjoni sekretärile PDF formaadis. 
Lõpetaja peab oma lõputöö vahele lisama litsentsi, millega üliõpilane annab oma nõusoleku teha lõputöö kättesaadavaks üldsusele

1.-5. juuni 2020
kell 9.15,
r. B136

Bakalaureusetööde kaitsmine

Tuleb teha ettekanne (kuni 15 min), vastata retsensendi, kaitsmiskomisjoni liikmete ja auditooriumi küsimustele

11. juuni 2020
kell 12.00

Lõpuaktus toimub peahoone aulas, Kreutzwaldi 1a

Kvalifikatsiooni tõendava dokumendi saamine
Palve tulla varem, kell 11.30