Lõpetajale

Tehnika- ja tehnoloogia bakalaureuseõpe lõputööde teemad
Juhendajate uurimissuunad

Avaldus lõputööde koostamiseks
Akadeemiliste kraadide kaitsmise tingimused ja kord
Lõputööde vormistamise nõuded
Lõputööde kaitsmise graafik

Bakalaureuse-ja magistrikraadi ning rakenduskõrgharidusõppe diplomi andmise tingimused ja kord

 

Tehnika- ja tehnoloogia õppekava tootmistehnika ja ergonoomika üliõpilaste lõputööde koostamise ja kaitsmise ajakava 

august 2018

         Lõputööde teemade, juhendajate, retsensentide kinnitamine

 

 Plagiaadikontroll

 vähemalt
10 päeva enne
 kaitsmist

Lõputöö esitamine retsenseerimiseks

Köidetud, allkirjastatud (üliõpilase ja juhendaja(te) allkirijad) ja eelnevalt plagiaadikontrolli läbinud lõputöö esitatakse biomajandustehnoloogiate õppetooli. Biomajandustehnoloogiate õppetool esitab vähemalt seitse tööpäeva enne kaitsmist töö retsensendile retsensiooni kirjutamiseks. Retsensent esitab retsensiooni kas paberkandjal või elektrooniliselt hiljemalt kaks tööpäeva enne lõputöö kaitsmist.
Lõputöö autoril on võimalus tutvuda retsensendi kirjaliku arvamusega vähemalt üks tööpäev enne kaitsmist.

vähemalt
3 päeva enne kaitsmist

 Lõputöö esitamine
 EMÜ
 raamatukokku

 Lõputööde esitamine raamatukokku: tuleb igal lõpetajal
 esitada oma lõputöö elektroonilisel kujul EMÜ raamatukokku.
 Töö tuleb esitada läbi lingi
 http://library.emu.ee/est/infoallikad/digitaalarhiiv_dspace/loputoo_saatmine/?
PDF formaadis eraldi failidena:
     lõputöö kokkuvõte nii eesti kui inglise keeles;
     lõputöö tervikuna;
     vajadusel eraldi jooniste, graafikute vms osa.

vähemalt
üks tööpäev enne  kaitsmist

Lõputöö ja retsensiooni esitamine kaitsmiskomisjoni sekretärile (r.A224)

Bakalaureusetöö esitatakse kaitsmiskomisjoni sekretärile hiljemalt üks tööpäev enne istungit.
Töö esitada köidetult ühes eksemplaris. Bakalaureusetööle peab olema lisatud töö elektrooniline PDF-fail, mis on salvestatud laserkettale ja kleebitakse ümbrikus köite tagakaane siseküljele.
Lõpetaja peab oma lõputöö vahele lisama litsentsi, millega üliõpilane annab oma nõusoleku teha lõputöö kättesaadavaks üldsusele

29. august 2018
kell 10.15
 

Bakalaureusetööde kaitsmine

Tuleb teha ettekanne (kuni 15 min), vastata retsensendi, kaitsmiskomisjoni liikmete ja auditooriumi küsimustele