EG lõpetajatele

Ergonoomika magistritööde koostamise ja kaitsmise ajakava
Bakalaureuse-ja magistrikraadi andmisetingimused ja kord
Lõputööde vormistamise nõuded

august 2020   Lõputööde teemade, juhendajate, retsensentide kinnitamine
  Plagiaadikontroll  

vähemalt
10 päeva enne
 kaitsmist

Plagiaadikontroll ja magistritöö esitamine retsenseerimiseks

Lõputöö autor esitab lõputöö  elektrooniliselt PDF-vormingus, digitaalselt allkirjastatuna nii enda  kui ka juhendaja poolt, eelnevalt plagiaadikontrolli läbinud, biomajandustehnoloogiate õppetooli. Kui lõputöö autoril puudub digitaalse allkirjastamise võimalus, võib erandkorras lõputöö esitada paberkandjal köidetult ja kirjalikult allkirjastatuna. Biomajandustehnoloogiate õppetool esitab vähemalt seitse tööpäeva enne kaitsmist töö retsensendile retsensiooni kirjutamiseks. Retsensent esitab retsensiooni kas paberkandjal või elektrooniliselt hiljemalt kaks tööpäeva enne lõputöö kaitsmist.
Lõputöö autoril on võimalus tutvuda retsensendi kirjaliku arvamusega vähemalt üks tööpäev enne kaitsmist.

 Palun jälgige, et lihtlitsentsile kirjutate väljale lõputöö autor (allkiri) oma nime ja "(allkirjastatud digitaalselt)" ja väljale juhendaja nimi ja allkiri kirjutate juhendaja nime ning samuti  "(allkirjastatud digitaalselt)".

vähemalt
3 tööpäeva enne
kaitsmist

Lõputöö esitamine EMÜ
raamatukokku

Esitada oma lõputöö elektrooniliselt PDF-vormingus,  EMÜ raamatukogu lingi http://library.emu.ee/oppijale/loputoo-saatmine/ kaudu, kasutades Eesti Maaülikooli kasutajatunnust ja parooli. Faili nimi sisaldab autori ees- ja perekonnanime, lõpetamise aastat, õppetaset, õppekava ja seda, kas tegu on täisteksti, lühikokkuvõtte või lisaga (nt Maria_Mets_2017BA_GM_taistekst).

vähemalt
üks tööpäev enne  kaitsmist

Magistritöö ja retsensiooni esitamine kaitsmiskomisjoni sekretärile, kui lõputöö autoril puudub digitaalse allkirjastamise võimalus

Magistritöö esitatakse kaitsmiskomisjoni sekretärile hiljemalt üks tööpäev enne istungit.
Lõpetaja peab oma lõputöö vahele lisama litsentsi, millega üliõpilane annab oma nõusoleku teha lõputöö kättesaadavaks üldsusele

27. august 2020

Magistritööde kaitsmine

Tuleb teha ettekanne (kuni 20 min), vastata retsensendi, kaitsmiskomisjoni liikmete ja kuulajate küsimustele