EG lõpetajatele

 

 

Lõputööde teemad:
Ergonoomika magistriõppe lõputööde teemad  
2019/2020. õppeaasta kaitsmisele lubatud üliõpilaste nimekiri
Uurimissuunad

Avaldus lõputööde koostamiseks   
Akadeemiliste kraadide kaitsmise tingimused ja kord
Lõputöö vormistamise nõuded
Lõputööde kaitsmise graafik
 

Lõpetaja peab oma lõputöö vahele lisama litsentsi, millega üliõpilane annab oma nõusoleku teha lõputöö kättesaadavaks üldsusele või  teha kättesaadavaks üldsusele peale tähtaja lõppu (tähtajaline piirang) või mitte teha kättesaadavaks (tähtajatu piirang). Kui lõputöö kaitsmine tahetakse kuulutada kinniseks siis selleks tuleb täita eraldi taotlus lõputöö kaitsmise kinniseks kuulutamise kohta, mis esitatakse instituudi õppedirektorile vähemalt kolm kuud enne kaitsmist. Vaatamata sellele, kas töö hiljem avalikustatakse või ei avalikustata, lähevad tööd ikkagi üleslaadimisele EMÜ raamatukogu lõputööde digitaalarhiivi ja vähemalt 3 päeva enne kaitsmist peab lõputöö digitaalsel kujul edastama Eesti Maaülikooli raamatukogule.

Ergonoomika magistritööde koostamise ja kaitsmise ajakava

25.10.2019

Magistritöö teema valik

Kraaditaotlejal esitada allkirjastatud avaldus lõputöö koostamiseks, sh juhendaja(te) allkirja(de)ga biomajandustehnoloogiate õppetooli

02.12.2019

Magistritöö plaan-graafiku esitamine

Esitada juhendajale magistritöö seletuskirja struktuur, kirjanduse ülevaade, planeeritud lisade loetelu

.04.2020

 KONVERENTS

 XIV  MAGISTRANTIDE TEADUSKONVERENTS

Konverentsil esitatava ettekande kohta kirjalik ja juhendaja poolt  kinnitatud teksti esitamine konverentsi toimkonnale

15.05.2020

kell 11.15,
r. A219

Eelkaitsmine8

Eelkaitsmisele esitada valmis magistritöö köitmata kujul. Tuleb teha ettekanne (10 kuni 15 min) tehtud magistritööst. Viimane tähtaeg lõputöö teema muutmise avalduse esitamiseks (koos juhendaja allkirjaga). Eelkaitsmine on kaitsmisele lubamise eelduseks

23.05.2019

Plagiaadikontroll ja magistritöö esitamine retsenseerimiseks

Köidetud, allkirjastatud (üliõpilase ja juhendaja(te) allkirijad) ja eelnevalt plagiaadikontrolli läbinud lõputöö esitatakse biomajandustehnoloogiate õppetooli. Biomajandustehnoloogiate õppetool esitab vähemalt seitse tööpäeva enne kaitsmist töö retsensendile retsensiooni kirjutamiseks. Retsensent esitab retsensiooni kas paberkandjal või elektrooniliselt hiljemalt kaks tööpäeva enne lõputöö kaitsmist.
Lõputöö autoril on võimalus tutvuda retsensendi kirjaliku arvamusega vähemalt üks tööpäev enne kaitsmist.

vähemalt
3 tööpäeva enne
kaitsmist

Lõputöö esitamine EMÜ
raamatukokku

Üliõpilane esitab oma lõputöö elektrooniliselt EMÜ raamatukokku läbi lingi  http://library.emu.ee/oppijale/loputoo-saatmine/
PDF formaadis eraldi failidena:
lõputöö kokkuvõte;
lõputöö tervikuna;
vajadusel eraldi jooniste, graafikute vms osa.

hiljemalt vastava istungi alguseks

Magistritöö ja retsensiooni esitamine kaitsmiskomisjoni sekretärile

Magistritöö esitatakse kaitsmiskomisjoni sekretärile hiljemalt vastava istungi alguseks. Töö esitada köidetult kahes eksemplaris allkirjastatuna koostaja, juhendaja(te).

1.-5. juuni 2020
kell 9.15,
r. B136

Magistritööde kaitsmine

Tuleb teha ettekanne (kuni 20 min), vastata retsensendi, kaitsmiskomisjoni liikmete ja kuulajate küsimustele

11. juuni 2020
kell 12.00

Lõpuaktus

Kvalifikatsiooni tõendava diplomi ja akadeemilise õiendi saamine
Palve tulla varem, kell 11.30