TA lõpetajatele

 

Tootmistehnika magistriõpe lõputööde teemad
2019/2020. õppeaasta kaitsmisele lubatud üliõpilaste nimekiri
Juhendajate uurimissuunad

Avaldus lõputööde koostamiseks
Akadeemiliste kraadide kaitsmise tingimused ja kord
Lõputööde vormistamise nõuded
Lõputööde kaitsmise graafik

Bakalaureuse-ja magistrikraadi ning rakenduskõrgharidusõppe diplomi andmise tingimused ja kord

    Tootmistehnika magistritööde koostamise ja kaitsmise ajakava

14.10.2019

Magistritöö teema valik

Kraaditaotlejal esitada avaldus lõputöö koostamiseks, koos juhendaja allkirjaga biomajandustehnoloogiate õppetooli

4.05.2020

Magistritöö teema valimine
      1. õppeaasta üliõpilased

Kraaditaotlejal esitada avaldus lõputöö koostamiseks, koos juhendaja allkirjaga biomajandustehnoloogiate õppetooli

29.11.2019

Magistritöö plaan-graafiku esitamine

Esitada juhendajale magistritöö seletuskirja struktuur, kirjanduse ülevaade, planeeritud lisade loetelu

6.02.2020

        Lõputööde teemade, juhendajate, retsensentide kinnitamine

 veebruar 2020
kell 9.15,
r. B136

 

Magistritöö vahearuanne

Üliõpilasel tuleb teha ettekanne (~7 min.) magistritöö käigust
     

.....04.2020

 KONVERENTS

  XIV MAGISTRANTIDE TEADUSKONVERENTS

8.05.2020
kell 9.15,
r. B136

Eelkaitsmine

Eelkaitsmisele esitada valmis magistritöö köitmata kujul. Tuleb teha ettekanne (kuni 20 min) tehtud magistritööst. Viimane tähtaeg töö teema muutmise avalduse esitamiseks (koos juhendaja allkirjaga). Eelkaitsmine on kaitsmisele lubamise eelduseks

18.05.2020

Kaitsmisele lubatute nimekirja kinnitamine

 

 Plagiaadikontroll

 vähemalt
10 päeva enne
 kaitsmist

Magistritöö esitamine retsenseerimiseks

Köidetud, allkirjastatud (üliõpilase ja juhendaja(te) allkirijad) ja eelnevalt plagiaadikontrolli läbinud lõputöö esitatakse biomajandustehnoloogiate õppetooli. Biomajandustehnoloogiate õppetool esitab vähemalt seitse tööpäeva enne kaitsmist töö retsensendile retsensiooni kirjutamiseks. Retsensent esitab retsensiooni kas paberkandjal või elektrooniliselt hiljemalt kaks tööpäeva enne lõputöö kaitsmist.
Lõputöö autoril on võimalus tutvuda retsensendi kirjaliku arvamusega vähemalt üks tööpäev enne kaitsmist.

 vähemalt
 3 päeva enne
 kaitsmist

 Lõputöö esitamine EMÜ
 raamatukokku

 Lõputööde esitamine raamatukokku: tuleb igal lõpetajal
 esitada oma lõputöö elektroonilisel kujul EMÜ raamatukokku. 
 Töö tuleb esitada läbi lingi  http://library.emu.ee/oppijale/loputoo-saatmine/
PDF formaadis eraldi failidena:
     lõputöö kokkuvõte nii eesti kui inglise keeles;
     lõputöö tervikuna;
     vajadusel eraldi  jooniste, graafikute vms osa.

vähemalt
üks tööpäev enne  kaitsmist

Magistritöö ja retsensiooni esitamine kaitsmiskomisjoni sekretärile (r.A224)

Magistritöö esitatakse kaitsmiskomisjoni sekretärile hiljemalt üks tööpäev enne istungit.
Töö esitada köidetult ühes eksemplaris ja lisaks tuleb esitada oma lõputöö elektroonilisel kujul kaitsmiskomisjoni sekretärile PDF formaadis. 
Lõpetaja peab oma lõputöö vahele lisama litsentsi, millega üliõpilane annab oma nõusoleku teha lõputöö kättesaadavaks üldsusele 

1.-5. juuni 2020
kell 9.15,
r. B136

Magistritööde kaitsmine

Tuleb teha ettekanne (kuni 20 min), vastata retsensendi, kaitsmiskomisjoni liikmete ja auditooriumi küsimustele

11. juuni 2020

kell 12.00

Lõpuaktus toimub peahoone aulas, Kreutzwaldi 1a

Kvalifikatsiooni tõendava dokumendi saamine
Palve tulla varem, kell 11.30