TA lõpetajatele

    Bakalaureuse-ja magistrikraadi andmisetingimused ja kord 
    Lõputööde vormistamise nõuded

    Tootmistehnika magistritööde koostamise ja kaitsmise ajakava

august 2020

        Lõputööde teemade, juhendajate, retsensentide kinnitamine

 

 Plagiaadikontroll

 

 vähemalt
10 päeva enne
 kaitsmist

Magistritöö esitamine retsenseerimiseks

Lõputöö autor esitab lõputöö  elektrooniliselt PDF-vormingus, digitaalselt allkirjastatuna nii enda  kui ka juhendaja poolt, eelnevalt plagiaadikontrolli läbinud, biomajandustehnoloogiate õppetooli. Kui lõputöö autoril puudub digitaalse allkirjastamise võimalus, võib erandkorras lõputöö esitada paberkandjal köidetult ja kirjalikult allkirjastatuna. Biomajandustehnoloogiate õppetool esitab vähemalt seitse tööpäeva enne kaitsmist töö retsensendile retsensiooni kirjutamiseks. Retsensent esitab retsensiooni kas paberkandjal või elektrooniliselt hiljemalt kaks tööpäeva enne lõputöö kaitsmist.
Lõputöö autoril on võimalus tutvuda retsensendi kirjaliku arvamusega vähemalt üks tööpäev enne kaitsmist.

 Palun jälgige, et lihtlitsentsile kirjutate väljale lõputöö autor (allkiri) oma nime ja "(allkirjastatud digitaalselt)" ja väljale juhendaja nimi ja allkiri kirjutate juhendaja nime ning samuti  "(allkirjastatud digitaalselt)".

 vähemalt
 3 päeva enne
 kaitsmist

 Lõputöö esitamine EMÜ
 raamatukokku 

 Esitada oma lõputöö elektrooniliselt PDF-vormingus,  EMÜ raamatukogu lingi http://library.emu.ee/oppijale/loputoo-saatmine/ kaudu, kasutades Eesti Maaülikooli kasutajatunnust ja parooli. Faili nimi sisaldab autori ees- ja perekonnanime, lõpetamise aastat, õppetaset, õppekava ja seda, kas tegu on täisteksti, lühikokkuvõtte või lisaga (nt Maria_Mets_2017BA_GM_taistekst).

vähemalt
üks tööpäev enne  kaitsmist

Magistritöö ja retsensiooni esitamine kaitsmiskomisjoni sekretärile (r.A224), kui lõputöö autoril puudub digitaalse allkirjastamise võimalus

Magistritöö esitatakse kaitsmiskomisjoni sekretärile hiljemalt üks tööpäev enne istungit.
Lõpetaja peab oma lõputöö vahele lisama litsentsi, millega üliõpilane annab oma nõusoleku teha lõputöö kättesaadavaks üldsusele 

27. august 2020

Magistritööde kaitsmine

Tuleb teha ettekanne (kuni 20 min), vastata retsensendi, kaitsmiskomisjoni liikmete ja auditooriumi küsimustele