Lõpetajatele

Lõputöö koostamiseks vajalik avalduse vorm:  Avaldus lõputöö koostamiseks
Juhend lõputöö vormistamiseks:  Lõputöö vormistamise nõuded / lõputöö lisad doc-vormingus (tiitellehe näidis, lühikokkuvõtte vormid, lihtlitsents jm).

Eesti Maaülikooli nõukogu määrus nr 1-5/9 muudetud määrusega nr 22 Bakalaureuse- ja magistrikraadi ning rakenduskõrgharidusõppe diplomi andmise tingimused ja kord

                                         

Lõpetaja peab oma lõputöö vahele lisama litsentsi, millega üliõpilane annab oma nõusoleku teha lõputöö kättesaadavaks üldsusele või  teha kättesaadavaks üldsusele peale tähtaja lõppu (tähtajaline piirang) või mitte teha kättesaadavaks (tähtajatu piirang). Lõputöö kaitsmise kinniseks kuulutamiseks ja/või lõputöö avalikustamisele piirangute seadmiseks esitab lõputöö autor vormikohase põhjendatud taotluse taotlus lõputöö kaitsmise kinniseks kuulutamise kohta vähemalt kolm kuud enne lõputöö kaitsmiskuupäeva instituudi õppedirektorile. Vaatamata sellele, kas töö hiljem avalikustatakse või ei avalikustata, lähevad tööd ikkagi üleslaadimisele EMÜ raamatukogu lõputööde digitaalarhiivi ja vähemalt 3 päeva enne kaitsmist peab lõputöö digitaalsel kujul edastama Eesti Maaülikooli raamatukogule. Lõputöö esitamist kaitsmiseks ja lõputöö avalikustamist reguleerivad Eesti Maaülikooli nõukogu määruse nr 1-5/9 muudetud määrusega nr 22 punktid 39-45.

Energiakasutuse magistriõppe üliõpilaste magistritööde koostamise ja kaitsmise ajakava

26.10.2016

Magistritöö teema valik

Kraaditaotlejal esitada allkirjastatud avaldus lõputöö koostamiseks energeetika osakonda

6.02.2017

Lõputööde teemade, juhendajate, retsensentide kinnitamine

 20.04.2017

KONVERENTS

XI Magistrantide teaduskonverents ja II Rahvusvaheline magistrantide teaduskonverents

17.05.2017
kell 10.15
ruum A202

 

Eelkaitsmine

 

Eelkaitsmisele esitada valmis magistritöö köitmata kujul. Tuleb teha ettekanne (kuni 7 min) tehtud magistritööst. Viimane tähtaeg lõputöö teema muutmise avalduse esitamiseks (koos juhendaja allkirjaga). Eelkaitsmine on kaitsmisele lubamise eelduseks

17.05.2017 Kaitsmisele lubatute nimekirja kinnitamine

1.06.2017

Lõputöö esitamine energeetika osakonda

Magistritöö (soovituslik maht lisadeta 50-70 lk) vormistatakse A4 formaadis paberil ühes eksemplaris ja elektrooniliselt PDF-failina. PDF-fail salvestatakse laserkettale, mis ümbrikus kleebitakse kaitsmiskomisjonile esitatava köite tagakaane siseküljele. Köidetud, allkirjastatud (üliõpilase ja juhendaja(te) allkirijad) ja eelnevalt plagiaadikontrolli läbinud lõputöö esitatakse osakonda 10 tööpäeva enne kaitsmist.

6.06. 2017 Lõputöö esitamine retsensendile Energeetika osakond esitab vähemalt seitse tööpäeva enne kaitsmist töö retsensendile retsensiooni kirjutamiseks. Retsensent esitab retsensiooni kas paberkandjal või elektrooniliselt hiljemalt kaks tööpäeva enne lõputöö kaitsmist.
Lõputöö autoril on võimalus tutvuda retsensendi kirjaliku arvamusega vähemalt üks tööpäev enne kaitsmist.

vähemalt
3 päeva enne
kaitsmist

Lõputöö esitamine EMÜ
raamatukokku

Üliõpilane esitab oma lõputöö elektrooniliselt EMÜ raamatukokku. Töö tuleb esitada läbi lingi http://library.emu.ee/vaitekirja_saatmine
PDF-vormingus eraldi failidena:
lõputöö lühikokkuvõte (150-250 sõna nii eesti kui inglise keeles);
abstract;
lõputöö tervikuna;
vajadusel eraldi jooniste, graafikute vms osa.

Juhised lõputöö saatmiseks leiate järgmiselt lingilt: http://library.emu.ee/est/infoallikad/vaitekirjad/juhised_saatmiseks/?

Faili nimi peab sisaldama autori ees- ja perekonnanime, lõpetamise aastat, õppetaset (BA, MA), õppekava ja seda, kas tegu on täisteksti, lühikokkuvõtte või lisaga. Näiteks: Maria_Mets_2015BA_LS_lühikokkuvõte_EST/ENG, Valter_Kuusk_2015MA_LV_täisteks.

15.06.2017 kell 9.15
ruum A202

Magistritööde kaitsmine

Tuleb teha ettekanne (kuni 20 min), vastata retsensendi, kaitsmiskomisjoni liikmete ja kuulajate küsimustele.

21.06.2017

Lõpuaktus

Kvalifikatsiooni tõendava diplomi ja akadeemilise õiendi saamine

 

 

Tehnika- ja tehnoloogia õppekava energiakasutuse eriala üliõpilaste lõputööde koostamise ja kaitsmise ajakava

26.10.2016

Lõputöö teema valik

Lõpetajatel esitada  allkirjastatud avaldus lõputöö koostamiseks energeetika osakonda.

17. 04.2017 Lõputööde teemade, juhendajate, retsensentide kinnitamine

17.05.2017
kell 10.15
ruum A202
 

Eelkaitsmine

Eelkaitsmisele esitada valmis lõputöö köitmata kujul. Tuleb teha ettekanne (7 min) tehtud lõputööst. Viimane tähtaeg töö teema muutmise avalduse esitamiseks (koos juhendaja allkirjaga). Eelkaitsmine on kaitsmisele lubamise eelduseks.

17.05.2017 Kaitsmisele lubatute nimekirja kinnitamine

31.05.2017

Lõputöö esitamine energeetika osakonda

Bakalaureusetöö (soovituslik maht lisadeta 35-45 lk) vormistatakse A4 formaadis paberil ühes eksemplaris ja elektrooniliselt PDF-failina. PDF-fail salvestatakse laserkettale, mis ümbrikus kleebitakse kaitsmiskomisjonile esitatava köite tagakaane siseküljele. Köidetud, allkirjastatud (üliõpilase ja juhendaja(te) allkirijad) ja eelnevalt plagiaadikontrolli läbinud lõputöö esitatakse osakonda 10 tööpäeva enne kaitsmist.

2.06. 2017 Lõputöö esitamine retsensendile Energeetika osakond esitab vähemalt seitse tööpäeva enne kaitsmist töö retsensendile retsensiooni kirjutamiseks. Retsensent esitab retsensiooni kas paberkandjal või elektrooniliselt hiljemalt kaks tööpäeva enne lõputöö kaitsmist.
Lõputöö autoril on võimalus tutvuda retsensendi kirjaliku arvamusega vähemalt üks tööpäev enne kaitsmist.

vähemalt
3 päeva enne kaitsmist

Lõputöö esitamine EMÜ
raamatukokku

Üliõpilane esitab oma lõputöö elektrooniliselt EMÜ raamatukokku. Töö tuleb esitada läbi lingi http://library.emu.ee/vaitekirja_saatmine
PDF-vormingus eraldi failidena:
lõputöö lühikokkuvõte (150-250 sõna nii eesti kui ka inglise keeles);
abstract;
lõputöö tervikuna;
vajadusel eraldi jooniste, graafikute vms osa.

Juhised lõputöö saatmiseks leiate järgmiselt lingilt: http://library.emu.ee/est/infoallikad/vaitekirjad/juhised_saatmiseks/?

Faili nimi peab sisaldama autori ees- ja perekonnanime, lõpetamise aastat, õppetaset ja seda, kas tegu on täisteksti, lühikokkuvõtte või lisaga. Näiteks: Maria_Mets_2015BA_LS_lühikokkuvõte_EST/ENG, Valter_Kuusk_2015MA_LV_täistekst. 

 13.06-14.06. 2017 kell 9.15
ruum A202

Bakalaureusetööde kaitsmine

Tuleb teha ettekanne (kuni 10 min), vastata retsensendi, kaitsmiskomisjoni liikmete ja kuulajate küsimustele.

 21.06.2017

Lõpuaktus

Kvalifikatsiooni tõendava diplomi ja akadeemilise õiendi saamine.