Energiakasutuse magistriõppekava

2010. a. kaitstud lõputööd

Alo Allik, cum laude
Alo Allik Bio- ja mineraalkütuste tootmise ja kasutamise võrdlus kasvuhoonegaaside emissiooni põhjal
Comparison of Production and Use of Bio and Mineral Fuels on Greenhouse  Gas Emission
Juhendaja: dots.  Eugen Kokin
Retsensent: prof. Andres Annuk
Magistritöö võõrkeelne lühikokkuvõte
Artjom Blohhin                                                                                                                        
Eesti tuuleenergeetika
Wind Energetics in Estonia
Juhendaja: prof. Andres Annuk
Retsensent: prof.emer. Jaan Lepa
Magistritöö võõrkeelne lühikokkuvõte
Erkki Jõgi, cum laude
Biogaasilabori katsereaktori mõõte-, juhtimis- ja andmehõive süsteem
Measurement, Control and Data Asquisition of Pilot-scale Biogas Digester
Juhendaja: dots. Eugen Kokin
Kaasjuhendaja: Argo Normak, EMÜ Taastuvenergia keskuse juhataja
Retsensent: dots. Veli Palge
Magistritöö võõrkeelne lühikokkuvõte
Edgar Kriisk
Tamsa elektrialajaama toitepiirkonna rekonstruktsioon                 
Reconstruction of Tamsa Electrical Substation Network
Juhendaja: prof. emer. Jaan Lepa
Retsensent: prof. Kuno Jürjenson
Magistritöö võõrkeelne lühikokkuvõte
Taavi Kübarsepp, cum laude
Tööstuslike madalpingeliste elektrivõrkude energiatõhususe parendamismeetodid
An Industrial Low Voltage Distribution Networks Energy Efficiency Improvement Methods
Juhendaja: dots. Eugen Kokin
Retsensent: dots. Veli Palge
Magistritöö võõrkeelne lühikokkuvõte
Anti Ljubajev
Elamu energiavarustus
Energy Supply of the House
Juhendaja: dots. Tõnis Peets
Retsensent: dots. Veli Palge
 Magistritöö võõrkeelne lühikokkuvõte
Tanel Palu 
Küttesüsteemi torustike ja hoonete välispiirete soojuskaod OÜ Neveri tööstushoonetes
Heat Losses in Heating System Piplines and Industrial Building Envelopes of the Company OÜ Neveri
Juhendaja: prof. Andres Annuk
Retsensent: Avo Kompus, AS Kose Ehitus
 Magistritöö võõrkeelne lühikokkuvõte
Aivar Põllu 
Kaarlijärve elektrialajaama ja selle toitepiirkonna rekonstruktsioon
 Reconstruction of Kaarlijärve Substation and Electricity Distribution Network
 Juhendaja: prof. Andres Annuk
 Retsensent: dots. Tõnis Peets
Magistritöö võõrkeelne lühikokkuvõte
 Raido Rebane
Ühepereelamu elektri- ja nõrkvoolupaigaldiste projektlahendus
Design Solution for Electrical and Low-current Installation of a Single-family Home
Juhendaja: dots. Tõnis Peets
Retsensent: dots. Veli Palge
Magistritöö võõrkeelne lühikokkuvõte
 Vahur Sibrits
Ringrajasõidu mikrokontrolleripõhine ajavõtusüsteem
Microcontroller Based Timing System for Race Circuits
Juhendaja: dots. Eugen Kokin
Retsensent: Kaupo Vana, arvuti ja süsteemitehnika magister
Magistritöö võõrkeelne lühikokkuvõte
Aivo Suder
Siemens AG programmeeritavate kontrollerite kasutamine õppetöös
Siemens AG Programmable Controllers in Engineering Study Sources
Juhendaja: dots. Eugen Kokin
Retsensent: Madis Pennar
Magistritöö võõrkeelne lühikokkuvõte
Lauri Valdmann, cum laude
Väikeelamu soojusenergeetika
 Heat Energy Supply to Small Residential House
 Juhendaja: dots. Tõnis Peets
 Retsensent: prof. Andres Annuk
Magistritöö võõrkeelne lühikokkuvõte