Sügisene lõputööde kaitsmine toimub 27.08.2019. Palun avaldus augustikuise kaitsmise kohta esitada (sobib nii paberkandjal kui ka elektrooniliselt) hiljemalt 5. juuliks õppekorraldusspetsialist Heli Mäesepale, heli.maesepp@emu.ee.
Avaldus lõputöö kaitsmiseks augustis

Kaitsmisele lubatud üliõpilaste nimekirjade, lõputööde pealkirjade, juhendajate ning retsensentide kinnitamine
Tehnika ja tehnoloogia õppekava (spetsialiseerumisega energiakasutusele) lõputööde teemad
Lõputöö koostamiseks vajalik avalduse vorm:  Avaldus lõputöö koostamiseks
Juhend lõputöö vormistamiseks:  Lõputöö vormistamise nõuded / lõputöö lisad doc-vormingus (tiitellehe näidis, lühikokkuvõtte vormid, lihtlitsents jm).
Eesti Maaülikooli nõukogu määrus nr 1-5/9, muudetud Eesti Maaülikooli nõukogu 30. novembri 2017. a.  määrusega nr 1-5/12 Bakalaureuse- ja magistrikraadi ning rakenduskõrgharidusõppe diplomi andmise tingimused ja kord

Lõpetaja peab oma lõputöö vahele lisama litsentsi, millega üliõpilane annab oma nõusoleku teha lõputöö kättesaadavaks üldsusele või  teha kättesaadavaks üldsusele peale tähtaja lõppu (tähtajaline piirang) või mitte teha kättesaadavaks (tähtajatu piirang). Lõputöö kaitsmise kinniseks kuulutamiseks ja/või lõputöö avalikustamisele piirangute seadmiseks esitab lõputöö autor vormikohase põhjendatud taotluse taotlus lõputöö kaitsmise kinniseks kuulutamise kohta vähemalt kolm kuud enne lõputöö kaitsmiskuupäeva instituudi õppedirektorile. Vaatamata sellele, kas töö hiljem avalikustatakse või ei avalikustata, lähevad tööd ikkagi üleslaadimisele EMÜ raamatukogu lõputööde digitaalarhiivi ja vähemalt 3 päeva enne kaitsmist peab lõputöö digitaalsel kujul edastama Eesti Maaülikooli raamatukogule. Lõputöö esitamist kaitsmiseks ja lõputöö avalikustamist reguleerib Eesti Maaülikooli nõukogu määrus nr 1-5/9, muudetud Eesti Maaülikooli nõukogu 30. novembri 2017. a. määrusega nr 1-5/12 Bakalaureuse- ja magistrikraadi ning rakenduskõrgharidusõppe diplomi andmise tingimused ja kord (vaata punkte 39-451).

 

 

Tehnika ja tehnoloogia õppekava energiakasutuse eriala üliõpilaste lõputööde koostamise ja kaitsmise ajakava
 

26.10.2018

Lõputöö teema valik

Lõpetajatel esitada  allkirjastatud avaldus lõputöö koostamiseks energiakasutuse õppetooli

22.04.2019 Lõputööde pealkirjade, juhendajate, retsensentide kinnitamine
13.05.2019
k. 14.15-18.00
ruum A202
Eelkaitsmine Eelkaitsmisele esitada valmis lõputöö köitmata kujul ja teha ettekanne (7 min) tehtud lõputööst. Viimane tähtaeg töö teema muutmise avalduse esitamiseks (koos juhendaja allkirjaga). Eelkaitsmine on kaitsmisele lubamise eelduseks.
15.05.2019 Õppetöö võlgnevuste likvideerimise tähtaeg
17.05.2019 Kaitsmisele lubatute nimekirja kinnitamine

24.05.2019

Lõputöö esitamine energiakasutuse õppetooli

Bakalaureusetöö (soovituslik maht lisadeta 35-45 lk) vormistatakse A4 formaadis paberil ühes eksemplaris ja elektrooniliselt PDF-failina. PDF-fail laadige üles https://fail.emu.ee/, kasutades Eesti Maaülikooli kasutajatunnust ja parooli ning lõputöö link saatke (jagage)  energiakasutuse õppetooli vanemlaborant Heli Saaremetsale heli.saaremets@emu.ee. Köidetud, allkirjastatud (üliõpilase ja juhendaja(te) allkirjad) ja eelnevalt plagiaadikontrolli läbinud lõputöö esitatakse energiakasutuse õppetooli kümme päeva enne kaitsmist.

28.05.2019 Lõputöö esitamine retsensendile Energiakasutuse õppetool esitab seitse päeva enne kaitsmist töö retsensendile retsensiooni kirjutamiseks. Retsensent esitab retsensiooni elektrooniliselt, digitaalselt allkirjastatuna energiakasutuse õppetooli hiljemalt kaks tööpäeva enne tehnikainstituudi õppedirektori korraldusega kinnitatud lõputööde kaitsmise kuupäeva. Erandjuhul võib retsensiooni esitada paberkandjal.
Lõputöö autoril on võimalus tutvuda retsensendi kirjaliku arvamusega vähemalt üks tööpäev enne kaitsmist.

vähemalt
kolm päeva enne kaitsmist

Lõputöö esitamine EMÜ
raamatukokku

Üliõpilane esitab oma lõputöö elektrooniliselt EMÜ raamatukokku. Töö tuleb esitada läbi lingi http://library.emu.ee/vaitekirja_saatmine
PDF-vormingus eraldi failidena:
lõputöö lühikokkuvõte (150-250 sõna nii eesti kui ka inglise keeles);
abstract;
lõputöö tervikuna;
vajadusel eraldi jooniste, graafikute vms osa.

Faili nimi peab sisaldama autori ees- ja perekonnanime, lõpetamise aastat, õppetaset ja seda, kas tegu on täisteksti, lühikokkuvõtte või lisaga. Näiteks: Maria_Mets_2015BA_LS_lühikokkuvõte_EST/ENG, Valter_Kuusk_2015MA_LV_täistekst. 

5.06.2019  kell 9.15
ruum A202

Bakalaureusetööde kaitsmine

Tuleb teha ettekanne (kuni 10 min), vastata retsensendi, kaitsmiskomisjoni liikmete ja kuulajate küsimustele

 12.06.2019

Lõpuaktus

Kvalifikatsiooni tõendava diplomi ja akadeemilise õiendi saamine