kaitstud magistritööde teemad

Magistriõppekava
Ergonoomika eriala

2016

     1. Liis Hainla
         Töökeskkonna ohutegurite ja öötöö mõju klienditeenindaja tervisele ja töövõimele
         Impact of work environment risk factors and night work on health and work ability of the client service workers
         Juhendajad: dots. Eda Merisalu, emer.prof. Boris Reppo
         Retsensent: spetsialist Arles Nautras

     2. Kadi Hiir    
         Masinõmblejate luu-lihaskonna vaevuste levimus, funktsionaalne seisund ja töövõime enne ning pärast sekkumistegevusi
         Prevalence of musculoskeletal disorders, functional status and work ability before and after intervention among sewing machine operators
         Juhendaja: dots. Eda Merisalu
         Retsensent: dots. Ada Traumann

     3. Kristjan  Kurrikoff
         Tänavapuhastusmasina juhi töökeskkond ja terviseriskid
         Street cleaning machine drivers work environment and health risks
         Juhendaja: nooremteadur Triinu Sirge
         Retsensent:  spetsialist Märt Reinvee

     4. Vahur Luik
         Täppishaarde jõuparameetrite uurimisstend
         Test rig for the assessment of pinch grip’s strength parameters
         Juhendaja:  spetsialist Märt Reinvee
         Retsensent: emer.prof. Boris Reppo

     5. Kaidy Muhel
         Toiduainetetööstusettevõtte tootmisosakonna töökeskkond ja töötaja energeetiline koormatus
         Work environment and energy load of employees in the production department of the food processing industry
         Juhendaja: emer.prof. Boris Reppo
         Retsensent: lektor Alar Seiler

     6. Mona Männaste      
         Masinõmblejate individuaalsed ja tööst tulenevad tegurid,  luu-lihasvaevused ning tugiliikumisaparaadi funktsionaalne seisund
         enne ja pärast sekkumist
         Individual and work specific factors and functional status and disorders of musculoskeletal system of sewing machine operators
         before and after intervention

         Juhendaja: dots. Eda Merisalu
         Retsensent: doktorant Riin Raimla

     7. Elen Pabo
          Mootorsõidukis kasutatava laste turvavarustuse  koolituse vajalikkus Eestis
         The necessity of training of child safety seat in motor vehicle
         Juhendaja: dots. Eda Merisalu
         Retsensent: dots. Oliver Sada

     8. Nele Šott         
         Piimatööstusettevõtte  tootmistöötaja töökeskkond ning töövõime
         Dairy employee’s work environment and work ability
         Juhendaja: emer.prof. Boris Reppo
         Retsensent: lektor Alar Seiler

     9. Ergo Tamm
         Korduvate viskeliigutuste mõju ülajäseme funktsionaalsele seisundile sportlikul treeningul
         The effect of repeated throwing motion on the function of upper limbs during sports training
         Juhendajad: dots. Eda Merisalu,  prof. Mati Pääsuke, doktorant Teet Meerits
         Retsensent: emer.prof. Boris Reppo

   10. Sigrit Ülper     
         Üliõpilaste skeletilihaste elektromüograafilise aktiivsuse ja toereaktsioonide hindamine sõltuvalt tooli disainist ning arvutitöö eripärast
         Assessment of changes in skeletal muscles’ electromyographic activity and sitting pressure distribution depending on chair design and     
         computer work task among students

         Juhendajad: dots. Eda Merisalu, dots. Jaan Ereline
         Retsensent: nooremteadur  Triinu Sirge

2015

 1. Hanna Doronina  
  Vibroteraapia mõju funktsionaalsele seisundile masinõmblejatele
  The effect of vibrotherapy on functional condition in sewing-machine operators
  Juhendajad: lektor Ada Traumann
                       prof. Mati Pääsuke
  Retsensent lektor Alar Seiler                                      
 2. Karit Kikas
  Kemikaalidest tuleneva riski hindamine plasttoodete tehase trükitsehhis
  Chemicals risk assessment in printing plant of plastic products’ factory
  Juhendajad: dots. Eda Merisalu,
                       lektor Ada Traumann
  Retsensent lektor Taavi Leola                                

 3. Indrek Lepasaar
  Kinnaste mõju käelisele osavusele
  The effect of gloves on manual dexterity
  Juhendajad: lektor Ada Traumann,
                       mag(tehn) Märt Reinvee
  Retsensent  dots. Arvo Leola                                    

 4. Rauno Müürsepp
  Bussijuhtide töökeskkond, funktsionaalne seisund ja tugi-liikumisaparaadi vaevused
  Bus drivers’ work environment, functional status and musculoskeletal disorders
  Juhendajad: dots. Eda Merisalu,
                       prof. Mati Pääsuke

                     emer.prof. Boris Reppo
  Retsensent mag(teh) Triinu Sirge                              

 5. Arles Nautras
  Klaasipuhuja töökeskkond ja töövõime
  Glassblower work environment and work ability
  Juhendajad: dots. Eda Merisalu,
                      emer.prof. Boris Reppo
  Retsensent dots. Oliver Sada                                    

 6. Riin Raimla 
  Tartu aeroobika- ja rühmatreeningsaalide sisekliima kvaliteet ja treenerite terviseseisund
  Indoor climate quality and instructors’ health status in aerobic- and group training halls of Tartu
  Juhendaja dots. Eda Merisalu
  Retsensent emer.prof. Boris Reppo                          

 7. Annika Tennokese  
  Autoklaaside tootmisettevõtte töötajate töökeskkond, funktsionaalne seisund ja ohutuskäitumine
  Work environment, functional status and safety behaviour among employees of carglass manufacturing company
  Juhendajad: dots. Eda Merisalu,
                       prof. Mati Pääsuke,
                       Siim Ansberg, Saint-Gobain Glass Estonia SE kvaliteedi-, keskkonna-, töötervishoiu ha ohutuse süsteemi juht
  Retsensent  emer.prof. Boris Reppo                         

 8. Peeter Vaas
  Kuluefektiivse elektromüograafi arendus
  Development of affordable electromyograph
  Juhendaja  mag(tehn) Märt Reinvee
  Retsensent  dots. Eda Merisalu                                 

2014
  
   1. Lauri Kivimaa

         Antropomeetriliste ja konstruktsiooni parameetriliste tunnuste suhteseoste karakteristikud
         Characteristics of connections between anthropometric and construction’s parametric attributes
         Juhendajad: dotsent Oliver Sada;
                             dotsent Viljo Viljasoo
         Retsensent: emeriitprofessor Boris Reppo                                    

     2. Jüri Kuzmin
         Töötaja energeetilise koormatuse määramise PULSAVI meetod
         PULSAVI method of determining employee energetic workload 
         Juhendaja: emeriitprofessor Boris Reppo
         Retsensent: dotsent Oliver Sada                                                   

     3. Andres Laur
         Tööstusergonoomika tootmisettevõttes AS Voka Masin
         Industrial Ergonomics: A case study on the Production Company AS Voka Masin 
         Juhendaja: lektor Alar Seiler
         Retsensent: dotsent Arvo Leola                                                     

     4. Ekaterina Ossipova
         Kooliergonoomika metodoloogiline käsitlus tänapäeva klassiruumi töökeskkonna näitel
         Methodological Approach of School Ergonomics Based on Today’s Classroom the Working Environment Example
         Juhendaja: dotsent Oliver Sada
         Retsensent: mag(tehn) Märt Reinvee                                          

     5. Janor Soop
         Diagnostikalabori töökeskkonna ergonoomilisus
         Ergonomics of diagnostic laboratory’s working environment 
         Juhendajad: emeriitprofessor Boris Reppo;
                              Igor Kiiko, SA Pärnu Haigla keskkonnaspetsialist
          Retsensent: dotsent Viljo Viljasoo                                                     

     6. Rauno Tamm
         Antropomorfne müra ja mürakaitsevahendite uurimisstend
         Anthropomorphic test rig of noise and noise protection devices 
         Juhendaja: mag(tehn) Märt Reinvee
         Retsensent: lektor Matis Luik                                                      

     7. Tiia Tamm
         Ida-Tallinna Keskhaigla patoloogiakeskuse töökeskkonna riskihinnang ja ergonoomilisuse tase
         East-Tallinn Central Hospital occupational risk assessment and level of ergonomics in pathology centre 
         Juhendaja: dotsent Viljo Viljasoo
         Retsensent: dotsent Arvo Leola                                                  

     8. Janno Välja
         Instrumentaalmuusiku töökeskkond ja töövõime
         Working environment and work ability of instrumental musician 
         Juhendajad: emeriitprofessor Boris Reppo;
                             TÜ professor Mati Pääsuke                                      
         Retsensent:dotsent Viljo Viljasoo                                         

 

2013

 1. Maarika Haidak   cum laude
  Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõudude ja üliõpilaste töökeskkond ja töövõime
  Working environment and work ability of lectures and students in the Tartu Heath Care College
  Juhendaja emer.prof. Boris Reppo
  Retsensent dots. Viljo Viljasoo
   
 2. Kadri Kont
  Klienditeenindajate töövõimelisus AS Olerex Räni teenindusjaama töökeskkonnas
  Customer service workload of AS Olerex Räni service station
  Juhendaja emer.prof. Boris Reppo
  Retsensent lektor Alar Seiler
   
 3. Franc-Paul Koppel
  Administraatori töökeskkond ja töövõime teenindusettevõttes OÜ Waide
  Receptionists working environment and work ability in service enterprise LLC Waide
  Juhendaja lektor Matis Luik
  Retsensent  mag(tehn) Märt Reinvee
   
 4. Kristjan Kõrgmaa
  Töötajate füüsilise töövõime rekreatsioon
  Recreation of workers physical workability
  Juhendajad lektor  Oliver Sada, mag(tehn) Egge Haiba
  Retsensent dots. Viljo Viljasoo
   
 5. Reili Liiver   cum laude
  Kooliergonoomika metodoloogiline käsitlus õpetajate füüsilise ja psüühilise töökoormatuse näitel
  Methodological Approach of School Ergonomics based on physical and psychic workload of teachers
  Juhendajad: dots. Viljo Viljasoo ja dots. Eda Merisalu
  Retsensent emer.prof. Boris Reppo
   
 6. Merit Orro   cum laude
  Laboriergonoomika metodoloogiline käsitlus laboritöötajate  füüsilise ja psüühilise töökoormatuse näitel
  Methodological Approach of Laboratory Ergonomics Based on Physical and Psychic Workload of Laboratory Workers
  Juhendajad dots. Viljo Viljasoo, prof. Mati Pääsuke
  Retsensent dots. Arvo Leola
   
 7. Signe Oru    cum laude
  Käsitööriistade konformsus
  Conformity of hand held tools
  Juhendaja  mag(tehn) Märt Reinvee
  Retsensent lektor Matis Luik
   
 8. Targo Pomerants    cum laude
  Sisekliima metodoloogia
  Indoor climate methodology
  Juhendaja dots. Viljo Viljasoo
  Retsensent lektor Oliver Sada
   
 9. Eleri Raudnagel    cum laude
  Ettevõtte Trump Metall OÜ töötajate töökeskkond ja töövõime
  Working environment and working ability of workers at the company Trump Metall Ltd
  Juhendaja  lektor Oliver Sada
  Retsensent dots. Arvo Leola
   
 10. Doris Sarapuu
  Tööstusergonoomika tootmisettevõtte Baltiklaas näitel
  Industrial ergonomics: A Case Study on the Production Company Baltiklaas
  Juhendajad lektor Alar Seiler
  Retsensent dots. Arvo Leola
   
 11. Egle Voog   cum laude
  Kassapidaja ergonoomiline töökoht terviseriskide vältimiseks
  Ergonomic workplace of customer assistant to prevent health risks
  Juhendajad: dots. Arvo Leola; mag(tehn) Triinu Sirge
  Retsensent emer.prof. Boris Reppo
   

2012

 1. Ksenia Joost
  Metallitöötlusettevõtte metallitsehhi pingitöötaja töökeskkond ja töövõime
  Working environment and work ability of bench operator in the metalworking plant of metal processing enterprise
  Juhendaja: emer.prof. Boris Reppo
  Retsensent: lektor Oliver Sada
   
 2. Svetlana Galaganova
  Ettevõtte Elme Metall töötaja töökeskkond ja töövõime
  Company Elme Metall worker’s working environment and working ability
  Juhendaja: emer.prof. Boris Reppo
  Retsensent: lektor Oliver Sada
   
 3. Kersti Kangro
  Ettevõtte UPM-Kymmene Otepää rekreatsioonikeskus
  Recreation center of company UPM-Kymmene Otepää
  Juhendaja: dots Arvo Leola
  Retsensent: lektor Oliver Sada
   
 4. Pille Kaur   cum laude
  AS Valga Haigla meditsiiniõdede töökeskkond ja töövõime
  Working environment and work ability of nurses at Valga Haigla
  Juhendaja: emer.prof. Boris Reppo
  Retsensent: dots Viljo Viljasoo
   
 5. Piret Kliimak   cum laude
  Müraergonoomika alane koolituskava
  Training Program of Noise Ergonomics
  Juhendaja: lektor Matis Luik
  Konsultant: dots Terje Hõim
  Retsensent: lektor Mart Asi
   
 6. Regina Lensment
  Torusselüpsimasinate ergonoomilisus
  Ergonomicness of pipeline milking machines
  Juhendajad: dots Arvo Leola ja mag (tehn) Märt Reinvee
  Retsensent: emer.prof. Boris Reppo
   
 7. Kaie Mihkra
  Psühhosotsiaalsed ohutegurid meditsiiniõdede töökeskkonnas
  Psychosocial risk factors in nurses’ work environment
  Juhendaja: lektor Alar Seiler
  Retsensent: dots Arvo Leola
   
 8. Dagmar Teder
  Ergonoomika metodoloogiline käsitlus
  Methodological Approach of Ergonomics
  Juhendaja: lektor Oliver Sada
  Retsensent: mag (tehn) Triinu Nõu
   
 9. Ave Tihane   cum laude
  KM Element OÜ moodulmajade tootmistsehhi töökeskkond ja töötajate töövõime
  The work environment and workers’ working ability of modular homes producing department of KM Element OÜ
  Juhendaja: emer.prof. Boris Reppo
  Retsensent: mag(tehn) Märt Reinvee

 

2011

1. Mario Käära
Ettevõtte Arcelormittal Tallinn OÜ kuumtsinkimisliini operaatori töökeskkond ja töövõime
Working environment and working ability of a galvanizing line operators at t ArcelorMittal Tallinn
Juhendaja dots. V. Viljasoo
Retsensent emer.prof. B. Reppo

2. Siim Sarapu
Ettevõtte AS Samelin tootmistsehhi töökeskkond ja töötajate töövõime
Working environment and working ability of workers in a producing unit of Samelin plc
Juhendaja emer.prof. B. Reppo
Retsensent lektor O. Sada

3. Kaie Kudre   cum laude
Tööstusergonoomika tootmisettevõttes
Industrial ergonomics in manufacturing company
Juhendaja dots. V. Viljasoo
Retsensent dots. A. Leola

4. Eva Tiigimäe   cum laude
Toote- ja ergodisaini värvusergonoomika
Colour ergonomics of product- and ergo design
Juhendaja dots. V. Viljasoo
Retsensentdots. A. Leola

5. Jüri Milov
Küttesüsteemidelpõhineva sisekliima töökindlus
The reliability of indoor climate based on heating Technologies
Juhendaja dots. V. Viljasoo
Retsensent emer.prof. B. Reppo

6. Ove Raudsepp
Toote- ja ergodisaini labor
Laboratory of product- and ergo design
Juhendajad: dots. V. Viljasoo, lektor L.-H. Taimla
Retsensent dots. A. Leola

7. Eve Nagel
Töökeskkond ja tööohutus ehitusobjektil ning sellealane täiendõpe
Working environment and safety at construction sites and safety training
Juhendajad:lektor M. Luik, lektor L.-H.Taimla
Retsensent teadur Sven Peets

8. Virgo Vutt
Valgustusstendi kavand
Design of a light stend
Juhendajad: teadur S. Peets,lektor L.-H. Taimla
Retsensent dots. V. Viljasoo

9. Annika Toit
SA Tartu Teaduspargi Protolab'i freesimis- ja treimistehnoloogide töökeskkond ja töövõime
Working environment and working ability of milling and turning technologists at the Tartu Science Park Foundation Protolab
Juhendaja lektor O.Sada
Retsensent emer.prof. B.Reppo
 

2010

1. Ilmar Ronk
Mobiiltelefoni mõju töötaja füüsilisele ja psüühilisele töökoormatusele
Impact of mobile phone on worker’s physical and psychical energy load
Juhendaja: dots. Viljo Viljasoo
Retsensent: dots. Arvo Leola

2. Olga Närgi
Sõiduauto ergonoomilisus ja juhi füüsiline ning psüühiline töökoormatus
Car ergonomics and driver’s physical and psychical energy load
Juhendaja: dots. Arvo Leola
Konsultant: lektor Tõnu Sõõro
Retsensent: lektor Mart Asi

3. Mariko Pedaja   cum laude
Füüsilise töökoormatuse ergonoomika
Ergonomics of physical workload
Juhendaja: dots. Viljo Viljasoo
Retsensent: dots. Arvo Leola

4. Kristel Plangi   cum laude
Töökeskkond ja selle mõju lao kaubakäsitleja töövõimele
Work environment and impact on warehouse handler’s working ability
Juhendaja: emer.prof. Boris Reppo
Retsensent: dots. Viljo Viljasoo

5. Triinu Nõu   cum laude
Tolmu metodoloogiline käsitlus lähtuvalt küttesüsteemide mõjust sisekliimale
Dust methodological treatment originated of heating systems influence to indoor climate
Juhendaja: Viljo Viljasoo
Retsensent: emer.prof. Boris Reppo

6. Heiko Teern
Valgustatuse ja valgustuse juhtimise ergonoomika
Ergonomics of illumination and lighting control
Juhendajad: lektor Lilian-Hanna Taimla ja lektor Matis Luik
Retsensent: dots. Viljo Viljasoo

 

2009

1. Rainer Jõgeva cum laude
Masinajuhi töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe- ja täiendõppekursuse õppekava
The program of health and safety training and advenced training for machine operaator
Juhendaja tehn.mag. Matis Luik
Retsensent dotsent Arvo Leola

2. Kristjan Jansen
Füüsiline töökoormatus naismaalritel
Physical workload of female painters

Juhendajad dots. Viljo Viljasoo, prof. Mati Pääsuke (TÜ)
Konsultant tehn.mag. Matis Luik
Retsensent emer.prof. Boris Reppo

3. Elis Meister
Klienditeenindaja füüsiline töökoormatus
Physical workload of customer support Office
Juhendajad lektor Mart Asi, lektor Jaan Ereline (TÜ)
Retsensent lektor Alar Seiler

4. Kristel Oha   cum laude
Kontoritöötajate füüsiline töökoormatus ja läbipõlemIne
The physical workload and burnout of office workers
Juhendajad dotsent Viljo Viljasoo, dotsent Eda Merisalu (TÜ)
Retsensent emer.prof. Boris Reppo

5. Märt Reinvee   cum laude
Raietöötaja energeetiline koormatus ja töövõime
Loggers’ energetic load and working ability
Juhendaja emer.prof. Boris Reppo
Retsensent Einar Mikson, SA Arhimedes, konsultant, tehn.tead.dr.

6. Janika Rõõmus   cum laude
Iluteenindusettevõtte töökeskkonna mõju töötajate füüsilisele ja psüühilisele töökoormatusele
The influence of the working environment of a beauty salon to the physical and psychic energy
load of the workers
Juhendaja dotsent Viljo Viljasoo
Retsensent dotsent Arvo Leola

7. Viktoria Suhhonenko cum laude
Töötehnoloogia biotehnilistes süsteemides
Work technology in biotechnical systems
Juhendaja dotsent Viljo Viljasoo
Retsensent tehn.mag. Andres Oolberg

8. Tõnn Veelmaa
Sisekliima ergonoomika
Ergonomics of indoor climate
Juhendaja dotsent Viljo Viljasoo
Retsensent lektor Mart Asi
 

2008

 1. Alla Ilves
  Töökeskkonna riskianalüüsi metodoloogiline käsitlus
  Methodological handling of hazard analysis of working environment
  Juhendaja: lektor Alar Seiler
  Retsensent: doktorant Viktoria Vinogradova
   
 2. Jekaterina Korb
  Töökeskkonna mõju töötajate töövõimele metalltoodete ja mehhanismide valmistamise ttevõttes AS Remeksi Keskus
  Influence of working environment on working capacity of workers at the metal products and echanisms enterprise Remeksi Keskus Ltd.
  Juhendaja: lektor Alar Seiler
  Retsensent: Matis Luik, tehn.tead.mag.
   
 3. Maris Parts
  Füüsilise ja psüühilise töökoormatuse ergonoomika
  Ergonomics of physical and psychical workload
  Juhendaja: dots. Viljo Viljasoo
  Retsensent: doktorant Liina Sihver
   
 4. Laura Tkatšova   cum laude
  Viru Maakohtu töökeskkonna ergodisain ja töötajate töövõime
  Workspace ergonomic design and judges’ workability in Viru County court
  Juhendaja: lektor Mart Asi
  Kaasjuhendaja: dots. Eda Merisalu, Tartu Ülikool
  Retsensent: prof. Arvo Leola

 

2007 

1. Signe Henk
Sisekliima ettevõtte AS DAN-EST Timber metallitsehhis
Indoor climate in the metal workshop of DAN-EST Timber Ltd
uhendaja: dots. Viljo Viljasoo
Retsensent: Natalia Bajeva, AS Tartu Maja Betoontooted tehnik-konstruktor, tehn. tead. mag.

2. Kerttu Hiielaid  cum laude
Bürooruumide sisekliima ja selle mõju töötaja töövõimele
Indoor climate of offices and its effect to worker’s workability
Juhendaja: dots. Viljo Viljasoo
Retsensent: Indrek Tomson, Kesko Agro Eesti AS tootejuht, tehn. tead. mag.

3. Jelena Karin
Füüsilise ja psüühilise töökoormatuse ergonoomika labor
Ergonomics laboratory of physical and psychical workload
Juhendaja: dots. Viljo Viljasoo
Retsensent: Anastassia Bajeva, Artium ITC OÜ konstruktor-modelleerija, tehn. tead. mag.

4. Liisi Luukas cum laude
Ergonoomika terminoloogia
Terminology of ergonomics
Juhendaja: lektor Mart Asi
Retsensent: lektor Alar Seiler

5. Andres Oolberg
Sisekliima AS Tiksoja Puidugrupp mööblitootmistsehhis
Indoor climate in the furniture workshop of Tiksoja Puidugrupp Ltd
Juhendaja: dots. Viljo Viljasoo
Retsensent: Natalia Bajeva, AS Tartu Maja Betoontooted tehnik-konstruktor, tehn. tead. mag.

6. Liina Sihver
Elektrokliima mõju töötaja füüsilisele ja psüühilisele töövõimele
The influence of electroclimate on worker’s physical and psychical capacity
Juhendaja: dots. Viljo Viljasoo
Retsensent: Indrek Tomson, Kesko Agro Eesti AS tootejuht, tehn. tead. mag.

7. Viktoria Vinogradova   cum laude
Materjalide sisekliimalised omadused
The indoor climate properties of materials
Juhendaja: dots. Viljo Viljasoo
Retsensent: Natalia Bajeva, AS Tartu Maja Betoontooted tehnik-konstruktor, tehn. tead. mag.

8. Tatjana Veerme
Valgustatus ja müratase loomakasvatushoonetes
Light exposure and noise level in cattle breeding buildings
Juhendaja: emeriitprof. Boris Reppo
Retsensent: Oliver Sada, EMÜ doktorant, tehn. tead. mag.