Bakalaureuse- ja magistritööde kaitsmised

2017/2018. õppeaasta kaitsmisele lubatud üliõpilaste nimekiri:
Tehnika- ja tehnoloogia bakalaureuseõpe
Tootmistehnika magistriõpe
tmistehnika magistriõpe
Bakalaureuse-ja magistrikraadi ning rakenduskõrgharidusõppe diplomi andmise tingimused ja kord

    Tootmistehnika magistritööde koostamise ja kaitsmise ajakava

30.09.2017

Magistritöö teema valik

Kraaditaotlejal esitada avaldus lõputöö koostamiseks, koos juhendaja allkirjaga põllundus- ja tootmistehnika osakonda

29.11.2017

Magistritöö plaan-graafiku esitamine

Esitada juhendajale magistritöö seletuskirja struktuur, kirjanduse ülevaade, planeeritud lisade loetelu

6.02. 2018         Lõputööde teemade, juhendajate, retsensentide kinnitamine

17.02.2018
algusega
kell 9.00,
r.A315

Magistritöö vahearuanne

Üliõpilasel tuleb teha ettekanne (~7 min.) magistritöö käigust

04.2018  KONVERENTS YIII MAGISTRANTIDE TEADUSKONVERENTS

14.05.2018
kell 9.15,
r. B136

Eelkaitsmine

Eelkaitsmisele esitada valmis magistritöö köitmata kujul. Tuleb teha ettekanne (kuni 20 min) tehtud magistritööst. Viimane tähtaeg töö teema muutmise avalduse esitamiseks (koos juhendaja allkirjaga). Eelkaitsmine on kaitsmisele lubamise eelduseks

17.05.2018 Kaitsmisele lubatute nimekirja kinnitamine
   Plagiaadikontroll

 vähemalt
10 päeva enne
 kaitsmist

Magistritöö esitamine retsenseerimiseks

Köidetud, allkirjastatud (üliõpilase ja juhendaja(te) allkirijad) ja eelnevalt plagiaadikontrolli läbinud lõputöö esitatakse retsensendile läbivaatamiseks ja hinnangu andmiseks
 vähemalt
 3 päeva enne
 kaitsmist
 Lõputöö esitamine EMÜ
 raamatukokku
 Lõputööde esitamine raamatukokku: tuleb igal lõpetajal
 esitada oma lõputöö elektroonilisel kujul EMÜ raamatukokku. 
 Töö tuleb esitada läbi lingi
 http://library.emu.ee/est/infoallikad/digitaalarhiiv_dspace/loputoo_saatmine/?
PDF formaadis eraldi failidena:
     lõputöö kokkuvõte nii eesti kui inglise keeles;
     lõputöö tervikuna;
     vajadusel eraldi  jooniste, graafikute vms osa.

vähemalt
üks tööpäev enne  kaitsmist

Magistritöö ja retsensiooni esitamine kaitsmiskomisjoni sekretärile (r.A316)

Magistritöö esitatakse kaitsmiskomisjoni sekretärile hiljemalt üks tööpäev enne istungit.
Töö esitada köidetult ühes eksemplaris. Magistritööle peab olema lisatud töö elektrooniline PDF-fail, mis on salvestatud laserkettale ja kleebitakse ümbrikus köite tagakaane siseküljele.
Lõpetaja peab oma lõputöö vahele lisama litsentsi, millega üliõpilane annab oma nõusoleku teha lõputöö kättesaadavaks üldsusele 

7. juuni 2018
kell 9.15,
r. B136

Magistritööde kaitsmine

Tuleb teha ettekanne (kuni 20 min), vastata retsensendi, kaitsmiskomisjoni liikmete ja auditooriumi küsimustele

13. juunil 2018 kell 12.00

Lõpuaktus toimub peahoone aulas, Kreutzwaldi 1a

Kvalifikatsiooni tõendava dokumendi saamine

Bakalaureuseõpe
Tehnika- ja tehnoloogia õppekava tootmistehnika üliõpilaste lõputööde koostamise ja kaitsmise ajakava 

30.09.2017

Lõputöö teema valik

Lõpetajatel esitada avaldus lõputöö koostamiseks, koos juhendaja allkirjaga  põllundus- ja tootmistehnika osakonda

04.12.2017
kell 9.00,
r.B136

Lõputöö plaan-graafiku esitamine

Esitada juhendajale lõputöö seletuskirja struktuur, kirjanduse ülevaade, planeeritud lisade loetelu

16.04.2018
kell 9.00,
r. A315

Bakalaureusetöö vahearuanne

Üliõpilasel tuleb teha ettekanne (~7 min.) lõputöö käigust

17.04.2018          Lõputööde teemade, juhendajate, retsensentide kinnitamine

16.05.2018
kell 9.15,
r. B136

Eelkaitsmine

Eelkaitsmisele esitada valmis lõputöö köitmata kujul. Tuleb teha ettekanne (10…15 min) tehtud lõputööst. Viimane tähtaeg töö teema muutmise avalduse esitamiseks (koos juhendaja allkirjaga). Eelkaitsmine on kaitsmisele lubamise eelduseks.
17.05.2018 Kaitsmisele lubatute nimekirja kinnitamine
   Plagiaadikontroll  

 vähemalt
10 päeva enne
 kaitsmist

Lõputöö esitamine retsenseerimiseks

Köidetud, allkirjastatud (üliõpilase ja juhendaja(te) allkirijad) ja eelnevalt plagiaadikontrolli läbinud lõputöö esitatakse retsensendile läbivaatamiseks ja hinnangu andmiseks
vähemalt
3 päeva enne kaitsmist
 Lõputöö esitamine
 EMÜ
 raamatukokku
 Lõputööde esitamine raamatukokku: tuleb igal lõpetajal
 esitada oma lõputöö elektroonilisel kujul EMÜ raamatukokku.
 Töö tuleb esitada läbi lingi
 http://library.emu.ee/est/infoallikad/digitaalarhiiv_dspace/loputoo_saatmine/?
PDF formaadis eraldi failidena:
     lõputöö kokkuvõte nii eesti kui inglise keeles;
     lõputöö tervikuna;
     vajadusel eraldi jooniste, graafikute vms osa.

vähemalt
üks tööpäev enne  kaitsmist

Lõputöö ja retsensiooni esitamine kaitsmiskomisjoni sekretärile (r.A316)

Bakalaureusetöö esitatakse kaitsmiskomisjoni sekretärile hiljemalt üks tööpäev enne istungit.
Töö esitada köidetult ühes eksemplaris. Bakalaureusetööle peab olema lisatud töö elektrooniline PDF-fail, mis on salvestatud laserkettale ja kleebitakse ümbrikus köite tagakaane siseküljele.
Lõpetaja peab oma lõputöö vahele lisama litsentsi, millega üliõpilane annab oma nõusoleku teha lõputöö kättesaadavaks üldsusele

4.-5. juuni 2018
kell 9.15,
r. B136

Bakalaureusetööde kaitsmine

Tuleb teha ettekanne (kuni 15 min), vastata retsensendi, kaitsmiskomisjoni liikmete ja auditooriumi küsimustele

13. juunil 2018
kell 12.00

Lõpuaktus toimub peahoone aulas, Kreutzwaldi 1a

Kvalifikatsiooni tõendava dokumendi saamine

Bakalaureuse-ja magistrikraadi ning rakenduskõrgharidusõppe diplomi andmise tingimused ja kord