Füüsikute lugu

Andres Karolin,  Vaike Tomann

Füüsika on põllumajanduse- ja loomaarstiteaduskonna õppekavades oli juba Tartu Ülikoolis. Eesti Põllumajanduse Akadeemia loomisel 1951. a. jäi füüsika õpetamine EPA üliõpilastele TRÜ füüsikaosakonna ülesandeks kuni aastani 1962, mil loodi EPA füüsika kateeder.

Kateeder sai endale ruumid õppehoones, mille praegune aadress on Baeri 4. Seal toimus õppetöö kuni sügiseni 1992, mil kateeder ühendati mehaanika õppetooliga ja füüsika õpetamine viidi üle õppehoonesse Kreutzwaldi 56. Samades ruumides tegutseb ka 1994. a. loodud Füüsika instituut.

1962.a. oli kateedri koosseis järgmine: dotsent kateedri juhataja (tabel 1), kuus õppejõudu ja neli abiõppetöötajat. Järgnenud reformide käigus on koosseisu järjest vähendatud ning 2002 oli isikkoosseisus üks professor, kaks lektorit,  vanemlaborant ja laborant. 2003 liitusid füüsikutega matemaatikud, seoses matemaatika ja masinaõpetuse instituudi kadumisega tehnikateaduskonnas. Füüsika instituuti  juhatas prof. Jaak Jaaniste. Alates 1.jaanuarist 2005 on Eesti Põllumajandusülikoolis uus struktuur, mille tulemusena kadus eraldi üksus, füüsikud on akadeemilise õppeasutuse EPMÜ tehnikainstituudi koosseisus. 2005. aasta 27. novembrist kehtib ülikooli nimena ametlikult "Eesti Maaülikool"   vt. ka  Eesti Maaülikool - ajalugu.

Tabel 1. Füüsikat õpetavate struktuuriüksuste kronoloogia.

Ajavahemik

Üksuse nimetus

  Lühend

Juhataja

Alluvus

  1962...1992

 Eesti Põllumajanduse Akadeemia (EPA)  füüsika kateeder

  EPA

 dots. Paul Hellenurme 1962...1973

 EPA põllumajanduse mehhaniseerimise teaduskond 

 dots. Ando Ots 1973...1975

 v.-õp. Vello Anderson 1975...1976

 v.-õp. Andres Karolin 1976...1979

 dots. Herbert Mägi 1979...1980

 ass. Leiger Mättas 1980...1981

 dots. Vello Ross 1981...1992 

  1992...1994 

 Eesti Põllumajandusülikool (EPMÜ) mehaanika ja füüsika õppetool

  EPMÜ

 prof. Mati Heinloo 1992...1994 

 EPMÜ tehnikainstituut 

  1994...2004

 EPMÜ Füüsika instituut

  prof. Jaak Jaaniste 1994...2014

 EPMÜ tehnikateaduskond

  01.01.2005..

 27.11.2005

 Rakendusfüüsika töörühm  EPMÜ tehnikainstituudi koosseisus  EPMÜ tehnikainstituut

 27.11.2005...

  ...k.a

 

 

 Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi (EMÜ)  rakendusfüüsika osakond

 

 

  EMÜ

  TI FY

 

 

  EMÜ tehnikainstituut

 

 

 

 

  lektor Ott Krikmann    01.09.2014...k.a.

Uurimistööga on füüsika kateedris tegeldud alates kateedri asutamisest. Tegeldi luminestseeruvate ioonsete kristallide haardetsentrite vastastikuse mõju uurimisega (P. Hellenurme ja I. Kirs). Nimetatud tööd kestsid 1982. aastani. Kateedri asutamisest kuni käesoleva ajani on tegeldud taimkatte produktsiooniprotsessi matemaatilise modelleerimise probleemidega. On uuritud produktsiooniprotsessi matemaatilisi mudeleid (Z. Bichele), taimkatte arhitektoonikat (V. Anderson, H. Mägi, V. Ross), taimede vee- ja gaasivahetuse bilanssi (A. Karolin ). Nimetatud temaatikal on kaitstud kaks kandidaaditööd (H. Mägi, 1974 ja Z. Bichele, 1981) ja üks magistriväitekiri (A. Karolin, 1994). Pärast ettevalmistusosakonna asutamist asus sellele vajalikke õppevahendeid koostama L. Mättas, kellelt on ilmunud 5 originaalset õppevahendit. 1983. aastast töötab kateedris J. Jaaniste, kelle erihuvideks on galaktikate ja nende süsteemide teke ja evolutsioon, galaktikatevahelise aine ja väljade mõju galaktikate morfoloogiale, tehnilise ja inimfaktori osa füüsikateaduse arengus. R. Saare tulekuga EPA füüsika kateedrisse laienes fundamentaaluuringute temaatika mikromaailma. Uuriti kõrgema spinniga elementaarosakesi kirjeldavaid võrrandeid, vastasmõjusid ja nende seost aegruumi sümmeetriaga. Tulemuseks oli võrrandite aksiomaatika modifitseerimine, mis omakorda võimaldas uue algebra kasutamist osakeste kirjeldamisel. Kõrgema spinniga osakeste jaoks õnnestus välja töötada aeg-ruumi sümmeetriast tulenev nn. dünaamiline vastasmõju, mille uurimine jätkub. Teadustöid sellel teemal on avaldatud USA-s. On valminud ja kaitstud üks magistriväitekiri (L. Mättas, 1994).

Keskkonna aparatuuri laboratoorium (KAL) moodustati 1993. a. detsembri lõpus eesmärgiga arendada koos teiste allüksustega töid keskkonna seisundi jälgimiseks vajaliku aparatuuri projekteerimise, valmistamise ja rakendamise edendamiseks ning vastavate teadusuuringute tegemiseks. Peamine tähelepanu on seni suunatud ultraviolettkiirguse mõõtmise ja tuuleenergia kasutamisega seotud ülesannete lahendamisele. Laboratooriumi juhataja on Valdur Tiit (a-st 1993). Labar lõpetas tegevuse augustis 2010, seoses Kreutzwaldi 56 maja renoveerimisega.

UUDISEID - Rakendufüüsika osakonnast

30.septembr 2016.a. Rakendusfüüsika osakonna kodulehe  aadress on alates 1.oktoobrist 2016.a.   www.emufyysika.weebly.com   Kuna  hot.ee keskkond suleti 30.septembril viisime õppetööga seotud materjalid  aadressilt  www.hot.ee/vaiken üle  weebly.com keskkonda. 

 

23.septembril 2016.a.toimunud Eesti Maaülikooli akadeemilisel aktusel tunnustati ja kiideti eelmise õppeaasta tublimaid töötajaid ja häid tegusid.

Filosoofiadoktori tunnistuse sai Aare Aan, kelle juhendajaks oli meie kolleeg professor Mati Heinloo;

Mati Heinlood tunnustati ka emeriitprofessoriks valimise puhul.

 

Eesti Maaülikooli „Aasta Tegu 2016“ laureaadiks pärjati Tehnikainstituut, „kes on läbi rahvusvahelise suhtluse intensiivistanud oma teadus- ja uurimistööd olulistes eluvaldkondades“. Aasta Tegu 2016 omistamise puhul väljastati Tehnikainstituudile asjakohane tunnistus ja kingiti klaasist meene.

06.novembril 2015.a. toimus Aare Aani filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine.

Kaitsmisele tuli tehnikainstituudi doktorandi Aare Aani doktoritöö „Mathcadi tarkvarapõhine modelleerimine, visualiseerimine ja simuleerimine mehaanikas/ On Using Mathcad Software for Modelling, Visualization and Simulation in Mechanics” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks tootmistehnika erialal. Doktoritöö juhendaja oli prof. Mati Heinloo, oponendid olid prof. Valery Ochkov (National Research University, Moscow Power Engineering Institute) ja juhtivteadur Jüri Majak (Tallinn University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering).

TI seminar 3.aprill 2014.a. Lektor Riho Kägo. Õppereis CERN´i, Euroopa Tuumauuringute Keskusesse.

TI seminar 20.veebruar 2014.a. E-õpe tehnikainstituudis

  1. Lektor Mart Hovi. E-õpe kui toetav element

  2. Professor Mati Heinloo. MATHCAD ALGAJAILE  MOODLE`I KESKKONNAS

  3. Doktorant Tanel Tärgla. E-õpe ?!

19. detsember 2013.a. TI JÕULUSEMINAR. Väljasõidu seminar Tõraverre, kus TÜ dotsent Mart Noormaa räägib kosmosetehnoloogiatest ning EstCube`st.  Korraldab rakendusfüüsika osakond

Autasustati parimaid teaduse populariseerijaid, elutööpreemia Helle ja Jaak Jaanistele

18.11.2013

Eesti Teadusagentuur  Pressiteade  15.11.2013

... Tiiu Silla nimelise elutööpreemia pälvisid Helle ja Jaak Jaaniste pikaaegse astronoomia populariseerimise eest. Helle ja Jaak Jaaniste on olnud Tartu Tähetorni alustalad alates 1990. aastate algusest. Nende käe all on kasvanud üles mitu põlvkonda astronoome, nende juhtimisel on toimunud avalikud vaatlusõhtud, astronoomiaringi avalikud loengud ning nende algatatud on astronoomiahuviliste iga-aastased kokkutulekud...

Loe kogu artiklit postimees.ee

10.oktoober 2013.a.    Professor Mati Heinloo 70.   Ettekanne "Tegemistest minu elus"

TI seminar 07.märtsil 2013.a. Jaak Jaaniste   Mõistlik või mõttetu füüsika

Algus kell 15.15, Tehnikamajas Fr.R.Kreutzwaldi 56-A401

(Füüsika õppimise ja õpetamise võimalused Eesti Maaülikoolis).  Jah, loengu tiitliga parafraseerin ETV saatesarja. Ühist on niipalju, et kuna elame ärimaailmas, pakub turg meile ka väga erinevat füüsikat. Ostjana tuleb meil teha valik, millisest füüsikast meile kasu võiks tõusta.

A. Füüsika kui teadus (fundamentaalfüüsika, CERN)

B. Rakendusfüüsika (materjaliõpetus, soojusõpetus, termotuumaprobleem)

C. Koolifüüsika (kooliprogrammid, õpikud, katsevahendid)

Tõnu Leemeti filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine

Algus: 21.12.2012 12:00 Kreutzwaldi 56 B136

Kaitsmisele tuleb Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi doktorandi Tõnu Leemeti väitekiri „Raskesti lõiketöödeldavate metallisulamite deformatsiooni kirjeldamine ja modelleerimine. The characterization and modelling of the dynamic behavior of hard-to-machine alloys“ filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks tootmistehnika erialal.

Doktoritöö juhendaja on prof. Jüri Olt ning oponendid prof. Jānis Rudzītis (Riia Tehnikaülikooli masinaehitustehnoloogia instituut) ja vanemteadur Jüri Majak (Tallinna Tehnikaülikooli masinaehitusinstituut).