LÕPETAJATELE

EESTI MAAÜLIKOOLI TEHNIKAINSTITUUDI ja TARTU TEHNIKAKOLLEDŽI LÕPUAKTUS

 

Lõpuaktus toimub 16. juunil 2021 algusega kell 12 maaülikooli peahoone aulas.

Tuleb aga silmas pidada, et oht viirusesse nakatuda pole Eestist veel lõplikult kadunud ja nii lubatakse aktusele peahoone aulasse üksnes lõpetajad, kes on läbinud negatiivse tulemusega kiirtesti. Testimine toimub Tehnikamaja fuajees. Testimiseks palun kell 10.30 kohal olla magistriõppe lõpetanud ja kell 10.50 bakalaureuseõppe ja rakenduskõrgharidusõppe lõpetanud. 

Kiirtesti negatiivselt läbinutel palun hiljemalt kell 11.45 kohal olla peahoone aulas, et anda allkiri diplomi kättesaamiseks.

Aktuse otseülekannet saab jälgida veebis: [video.emu.ee]video.emu.ee. Kohaletulnutel on see võimalus peahoone kõrval asuvas telgis.

Lõpetajate õnnitlemine toimub peale aktust õues.

 

 

Bakalaureuse- ja magistritööde koostamine ja kaitsmine Tehnikainstituudis

2020/2021 õppeaastal toimub lõputööde kaitsmine akadeemilise kalendri täiendustes ettenähtud ajal 8.-10. juunil 2021.

Juhinduda tuleb üleülikoolilisest korrast, mis on sätestatud kahe dokumendiga.

 1. Akadeemilisi kraade antakse vastavalt Eesti Maaülikooli senati 27.02.2020 määrusega nr 1‑28/4: Bakalaureuse- ja magistrikraadi andmise tingimused ja kord.
 2. Lõputöö tehnilise vormistuse nõuded on kehtestatud rektori 14.12.2017. a. käskkirjaga nr 1-8/45: Lõputöö vormistamise nõuded. Tartu 2017

Tehnikainstituudis on kokku lepitud alljärgnevad täpsustused.

 1. Töö koostamise ja kaitsmise käiku ohjab õppetool:
       1.1. ergonoomika erialal – biomajandusteholoogiate õppetool;
       1.2. energiakasutuse erialal – energiakasutuse õppetool;
       1.3. tootmistehnika erialal – biomajandustehnoloogiate õppetool.
 2. Vajadusel kehtestab õppetool töö täpsema arenduskäigu (vahearuanded, eelkaitsmine jms.) ning avalikustab selle instituudi kodulehel.
 3. Üliõpilane täidab töö koostamiseks vormikohase avalduse ning esitab selle õppetooli.
 4. Tööde teemad, juhendajad ja retsensendid kinnitab õppetooli ettepanekul õppedirektor oma korraldusega.
 5. Valmis töö esitatakse õppetooli vähemalt kümme tööpäeva enne kaitsmist.
 6. Juhendaja kinnitab töö kaitsmisele lubamist oma allkirjaga töösse köidetud lihtlitsentsil.
 7. Retsensendile esitab töö õppetool vähemalt seitse tööpäeva enne kaitsmist.
 8. Retsensent esitab retsensiooni elektrooniliselt, digitaalselt allkirjastatuna õppetooli.
 9. Õppetool võimaldab kaitsmiskomisjoni liikmetel enne kaitsmist töödega tutvuda.
 10. Magistritöös sisalduva probleemi või selle osa lahendust peab olema magistrandi poolt käsitletud teaduskonverentsil suulises ettekandes.

Täpsustav informatsioon õppetoolide kodulehtedel:

          Tootmistehnika (bakalaureuseõpemagistriõpe)

          Energiakasutus (bakalaureuseõpemagistriõpe)

         Ergonoomika  (bakalaureuseõpemagistriõpe)