SISSEASTUJALE

Õppimisvõimalused Eesti Maaülikooli tehnikainstituudis

Bakalaureuseastmes on võimalik õppida Tehnika ja tehnoloogia õppekaval. Võimalus spetsialiseeruda ergonoomika, enegiakasutuse ja tootmistehnika erialale. Õppetöö toimub päeva- ja sessioonõppe vormis.

Magistriastmes on võimalik õppida õppekavadel EnergiakasutusTootmistehnika, Ergonoomika

 

2021. aastal bakalaureuse- ja magistriõppekavadele sisseastumine:

Bakalureuseõppe vastuvõtt 2021

Magistrõppe vastuvõtt 2021

 

 

Tehnikainstituudi magistriõppe sisseastumiseksami küsimused

 

ENERGIAKASUTUS

Katse vorm: kirjalik test + suuline vestlus

1. Lineaarsed alalisvooluringid. Alalisvooluringide seadused (Ohmi, Kirchhoffi, Joule-Lenzi). Takistite jada-, rööp- ja segalülitus. Vooluringide arvutusmeetodid Ohmi ja Kirchhoffi seaduste abil.

2. Mittelineaarsed alalisvooluringid. Mittelineaarsete elementide jada- ja rööplülitus.

3. Magnetväli. Magnetilised suurused. Koguvoolu seadus. Elektromagnetiline induktsioon.

4. Siinuselise voolu ühefaasilised vooluringid.  Siinuseliselt muutuvate suuruste väärtused (i; Im; IK; I). Vektordiagrammid. Aktiiv-, induktiiv- ja mahtuvustakistus vahelduvvooluringis. Aktiiv-, induktiiv- ja mahtuvusjuhtivus vahelduvvooluringis. Võimsused ühefaasilises vahelduvvooluringis. Pinge-, voolu-, takistuse-, juhtivuse- ja võimsuskolmnurk. Vahelduvvooluringide arvutamise sümbol- ehk kompleksmeetod.

5. Resonants vooluringides. Resonants rLC jadavooluringis. Resonants gLC rööpvooluringis.

6. Kolmefaasilised vooluringid. Kolmefaasiliste vooluringide tähtühendus. Kolmefaasiliste vooluringide kolmnurkühendus. Kolmefaasilise süsteemi võimsused.

7. Mittesiinuselised perioodilised voolud ja nende kujutamine trigonomeetriliste ridadena. Mittesiinuseliste voolude ja pingete efektiivväärtuste arvutamine.

8. Ferromagnetilisest materjalist südamikuga poolid. Ferromagnetilisest materjalist südamikuga pooli kaod, vektordiagramm, aseskeemid. 

9. Siirdeprotsessid vooluringides. Siirdeprotsesside tekkimine ja kommutatsiooni seadused. rL vooluringi lühis. rL vooluringi lülitamine alalispingele. rL vooluringi lülitamine siinuspingele. rC vooluringi lühis. rC vooluringi lülitamine alalispingele. rC vooluringi lülitamine siinuspingele.

Kirjandus

1. Järvik, J. (2014). Üldelektrotehnika. Tallinn: TTÜ Kirjastus. 469 lk.

2. Lahtmets, R. (2002). Elektrotehnika I. Alalisvool. Tallinn. 72 lk.

3. Lahtmets, R. (2002). Elektrotehnika II. Vahelduvvool Tallinn. 68 lk.


ERGONOOMIKA

Katse vorm: suuline vestlus

1. Mõisted ja kontseptsioonid

1.1. Ergonoomika ja ergodisain.

1.2. Töötervishoid ja tööohutus.

2. Töötervishoid ja tööohutus

2.1. Töökeskkonna ohutegurid.

2.2. Töökeskkonna korraldus.

2.3. Töökeskkonna riskianalüüs.

3. Ergonoomika ja ergodisain

3.1. Ergonoomika põhikontseptsioon.

3.2. Ergonoomika klassifikatsioon.

3.3. Ergonoomika sidusus teiste teadusvaldkondadega.

 

Kirjandus

  1. Töötervishoiu ja tööohutuse seadus (jõustunud 1999, viimane muudatus 2019).
  2. Töökeskkonna korraldus. Riskianalüüs (riskide hindamine ja ohjamine). http://www.tooelu.ee/et/avaleht#
  3. Tosso, H., Merisalu, E. (2012). Riskijuhtimise alused. Terviseriskid. Tallinn: TTÜ. 214 lk.
  4. Pinder, A. Ergonomics. https://oshwiki.eu/wiki/Ergonomics.
  5. ISO 26800:2011 - Ergonomics: General approach, principles and concepts.
  6. Kumar, SNR, Kumar Chandrasekaran, N. (2017). Design of Workstations for Computer Users: A Review. IRE Journals. 1(4):24-34.
  7. Ergonomic assessment tools. https://ergo-plus.com/ergonomic-assessment-tools/
  8. Tööinspektsioon. 2019. Töökeskkond 2018. https://www.ti.ee/fileadmin/user_upload/failid/dokumendid/Meedia_ja_statistika/Uuringud_ja_uelevaated/Tooinspektsiooni_Aastaraamat_2019_V6_web.pdf.

TOOTMISTEHNIKA

 Katse vorm: kirjalik test + suuline vestlus

Insenerimehaanika

1.     Sidemed ja sidemereaktsioonid.

2.     Jõusüsteemid ja nende lihtsustamine.

3.     Tasapinnalise jõusüsteemi tasakaalutingimused.

4.     Ruumilise jõusüsteemi tasakaalutingimused.

5.     Hõõrdumine ja hõõrdejõud.

6.     Materiaalse objekti raskuskese ja selle määramine.

7.     Punkti liikumise seadus.

8.     Paikse telje ümber pöörleva keha nurkkiirus ja nurkkiirendus.

9.     Pöörleva keha suvalise punkti kiirus ja kiirendus.

10.  Tasapinnaliselt liikuva keha suvalise punkti kiiruse ja kiirenduse määramine. Kiiruste hetkeline tsenter.

11.  Dünaamika põhiülesanded.

 

Materjaliõpetus

1.     Metallide ja sulamite mehaanilised omadused.

2.     Metallide ja sulamite struktuur.

3.     Metallide liigitus, struktuur ja omadused.

4.     Teraste liigitus ja tähistus.

5.     Legeerivate elementide mõju terastes.

6.     Teraste ja malmide termotöötlus.

7.     Eriterased.

8.     Alumiinium ja alumiiniumsulamid.

9.     Vask ja vasesulamid.

 

 

Kirjandus

1.     Butenin, N., Lunts, I., Merkin, D. (1983).Teoreetiline mehaanika. Staatika ja kinemaatika. Tallinn. 56 lk.

2.     Butenin, N., Lunts, I., Merkin, D. (1986). Teoreetiline mehaanika. Dünaamika. Tallinn.552 lk.

3.     Topnik, E. (1988). Teoreetilise mehaanika põhivara. Tallinn: TTÜ. 90 lk.

4.     Kulu, P., Kübarsepp, J., Valdma, L. (2000). Metalliõpetus ja metallide tehnoloogia. I osa. Metalliõpetus ja metallurgia. Tallinn: TTÜ. 216 lk.

 

Veotehnika

1.     Auto- ja traktoriehituse ajaloo põhisündmused.

2.     Sisepõlemismootorite tüübid ja liigid.

3.     Mootorite mehhanismide ja süsteemide töötamine.

4.     Mootorikütused. Õlid ja tehnilised vedelikud.

5.     Küttesegu moodustumine säde- ja survesüütega mootorites.

6.     Mootori võimsusveo suunamine. Astmelised ja astmevabad jõuülekanded, nende ehitus, töötamine ja karakteristikud.

7.     Sõidukite juhtimissüsteemid (rool, pidurid), nende ehitus, töötamine ja efektiivsust tõstvad süsteemid.

8.     Autode ja traktorite veermik.

9.     Töömasinate põkkamine traktorile ja nende käitamine.

 

Loomapidamistehnika

1.     Farm kui loomapidamisüksus ja biotehniline süsteem.

2.     Farmihooned, hoonete plaanilahendus ja sisustus.

3.     Loomade pidamisviisid. Täppispidamine.

4.     Talitustööde tehnoloogiad, tehnoloogiline arvutus, seadmete valik.

 

Kirjandus

 

1.     Automotive Handbook 9th. (2014). /Robert Bosch GmbH. 1544 p.

2.     Autonduse käsiraamat. (2014). Autoerialade Kirjandus OÜ. 731 p.

3.     Diesel-Engine Management. (2007). /Robert Bosch GmbH. 479 p.

4.     Gasoline Engine Management. (2009). /Robert Bosch GmbH.

5.     Newton K., Steeds W., and Garret T.K. (1996). The Motor Vehicle. 12th Edition. 1010 p.

6.     CIGR. Handbook of Agricultural Engineer. Volume III. Plant Production Engineering. Published by American Society of Agricultural Engineers.

7.     Kullerkupp, H. (2004). Veoautod. EAKL.

8.     Jungbluth, T., Büscher, W., Krause, M. (2017). Technik Tierhaltung. 2. Auflage. Stuttgart: Verlag Eugen Ulmer. 322 S.

9.     Veisekasvatushoonete käsiraamat. (2001). /V. Luts. EV Põllumajandusministeerium. 185 lk.

10.  Piimanduse käsiraamat. (2001). /A. Olkonen. Tartu: EPMÜ Loomakasvatusinstituut. 672 lk.